Wednesday, July 15, 2009

Musical Tea - Leisurely And Carefree (琴心茶韵) (Cầm Tâm Trà Vận)

纯音乐 -《闲情听茶“琴心茶韵”》
Thuần Âm Nhạc - Gian Tình Thính Trà - Cầm Tâm Trà Vận

| MP3 320kbps | Chinese Instrumental Music | 161 MB | 2004 |

专辑英文名: Leisurely And Carefree
专辑中文名: 闲情听茶“琴心茶韵”
艺术家: 纯音乐
ISRC:CN-M06-04-0059-0/A.J6
唱片公司:龙源唱片
发行时间: 2004年

Tracklist:
01 甜蜜蜜 [葫芦丝] Very sweet
Điềm mật mật [ hồ lô ti ]
02 但愿人长久 [竹笛] Eternity
Đãn nguyện nhân trường cửu [ trúc địch ]
03 小村之恋 [扬琴] Small love of village
Tiểu thôn chi luyến [ dương cầm ]
04 酒醉的探戈 [二胡] The drunk tango
Tửu túy đích tham qua [ nhị hồ ]
05 夜来香 [古筝] Tuberosa
Dạ lai hương [ cổ tranh ]
06 我只在乎你 [二胡] I only mind you
Ngã chỉ tại hồ nễ [ nhị hồ ]
07 人间桃花 [竹笛] Peach blossom of world
Nhân giản đào hoa [ trúc địch ]
08 奈何 [葫芦丝] Why
Nại hà [ hồ lô ti ]
09 恰似你的温柔 [琵琶] Just like your tenderness
Kháp tự nễ đích ôn nhu [ tỳ bà ]
10 难忘的初恋情人 [古筝] Unforgettable first love lover
Nan vong đích sơ luyến tình nhân [ cổ tranh ]
11 几多愁 [二胡] To worry about
Kỷ đa sầu [ nhị hồ ]
12 雪中莲 [竹笛] Lotus in the snow
Tuyết trung liên [ trúc địch ]
13 爱的箴言 [葫芦丝] Admonition loved
Ái đích châm ngôn [ hồ lô ti ]
14 你怎么说 [古筝] How do you say
Nễ chẩm ma thuyết [ cổ tranh ]
15 偿还 [二胡] Repay
Thường hoàn [ nhị hồ ]
16 采槟榔 [竹笛] Pick the arecae
Thải tân lang [ trúc địch ]
17 水上人 [古筝] Water people
Thủy thượng nhân [ cổ tranh ]
18 船歌 Ship song
Thuyền ca
19 想你想断肠 [葫芦丝] Miss you heartbroken
Tưởng nễ tưởng đoạn tràng [ hồ lô ti ]
20 漫步人生路 [竹笛] Way of life that stroll
Mạn bộ nhân sanh lộ [ trúc địch ]

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(61 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(61 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(61 MB)
02 但愿人长久
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment