Friday, August 7, 2009

Flute - Zhao Xiao Feng - Accompany Music For Reading (2CD)

Zhao Xiao Feng - Accompany Music For Reading
| MP3 320kbps | Western Concert Flute | Instrumental | 2CD (266 MB) | 2000 |

专辑名称:最佳伴读音乐·去年圣诞
长笛独奏:赵晓峰
发行公司:上海丽声影音有限公司
出版社:中国唱片广州公司
ISRC:CN-F13-99-330-00/A.J6
发行时间:2000年
资源类型:mp3(320kbps)

Tracklist:
CD1 Last Christmas (去年圣诞)
01 我心依旧 My Heart Will Go On
Ngã tâm y cựu
02 今夜庆祝我俩的爱 Kim dạ khánh chúc ngã lưỡng đích ái
jin yè qìng zhù wǒ liăng de ài
03 卡萨布兰卡 Tạp tát bố lan tạp
kă sà bù lán kă
04 昨日 Tạc nhật
zuó rì
05 风中的蜡烛 Phong trúng đích trá chúc
feng zhòng dì là zhú
06 爱的力量 Power Of Love
07 去年圣诞 Last Christmas
Khứ niên thánh đản
08 雨的节奏 Vũ đích tiết tấu
yŭ de jié zòu
09 以吻封缄 Dĩ vẫn phong giam
yĭ wĕn feng jian
10 说我爱你,但我说谎 Thuyết ngã ái nễ , đãn ngã thuyết hoang
shuo wǒ ài nĭ , dàn wǒ shuo huăng
11 婚礼 Hôn lễ
hun lĭ
12 雪绒花 Tuyết nhung hoa
xuĕ róng hua
13 祝你生日快乐 Chúc nễ sanh nhật khoái nhạc
zhù nĭ sheng rì kuài lè
14 曼迪 Mạn địch
màn dí

CD2 Run To You (奔向你)
01 今夜你是否感到恩爱
02 天堂的另一天 Another Day In Paradise
03 真诚的爱 Chân thành đích ái
zhen chéng de ài
04 伦巴达 Luân ba đạt
lún ba dá
05 远航 Viễn hàng
yuăn háng
06 风的色彩 Phong đích sắc thải
feng de sè cǎi
07 牺牲 Sacrifice
Hy sinh
08 全新的世界 Toàn tân đích thế giới
quán xin de shì jiè
09 世界末日 Thế giới mạt nhật
shì jiè mò rì
10 感觉 Cảm giác
găn jué
11 最后的圆舞曲 Tối hậu đích viên vũ khúc
zuì hòu de yuán wŭ qu
12 英雄 Anh hùng
ying xióng
13 奔向你 Run To You
14 保留美好到永远 Bảo lưu mỹ hảo đáo vĩnh viễn
băo liù mĕi hăo dào yǒng yuăn

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
CD1(139 MB) | Part1 | Part2
CD2(126 MB) | Part1 | Part2
Mirror Rapidshare.com
CD1(139 MB) | Part1 | Part2
CD2(126 MB) | Part1 | Part2
Mirror Megaupload.com
CD1(139 MB) | Part1 | Part2
CD2(126 MB) | Part1 | Part2
01 我心依旧
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment