Friday, July 30, 2010

[Guzheng,Folk] Wong Kin-wai - Favourite Zheng Pieces of Wong Kin-wai (黄建伟古筝专辑) [2002] [WAV]

Wong Kin-wai - Favourite Zheng Pieces of Wong Kin-wai
黄建伟古筝专辑
Hoàng Kiến Vĩ - Cổ Tranh Chuyên Tập 
| WAV+CUE (312 MB) | Guzheng,Folk | Instrumental | 2002 |

专辑中文名: 黄建伟古筝专辑
专辑英文名: Favourite Zheng Pieces of WONG Kin-wai
唱片归类: 龙音唱片古筝类
音乐类型: 民乐
资源格式: WAV/整轨/CUE/LOG/BOOKLET
发行时间: 2002年
出版发行:香港龙音制作有限公司(ROI Productions Ltd)

Tracklist:
01. 渔光曲 Yú guāng qū   [0:02:39.50]
Ngư quang khúc
02. 流水行云 Liú shuǐ xíng yún   [0:04:33.63]
Lưu thủy hành vân
03. 梁山伯与祝英台  Liáng Shān Bó yǔ Zhù Yīng Tái  [0:07:51.12]
Lương San Bá dữ Chúc Anh Đài
04. 一点金  Yī diǎn jīn  [0:03:23.25]
Nhất điểm kim
05. 游泰山  Yóu Tài Shān  [0:05:58.63]
Du Thái Sơn
06. 高山流水  Gāo shān liú shuǐ  [0:03:13.12]
Cao sơn lưu thủy
07. 平湖秋月 Píng hú qiū yuè   [0:05:06.63]
Bình hồ thu nguyệt
08. 春苗  Chūn miáo  [0:03:50.00]
Xuân miêu
09. 纺织忙 Fǎng zhī máng   [0:03:51.50]
Phưởng chức mang
10. 汉宫秋月 Hàn gōng qiū yuè   [0:05:36.25]
Hán cung thu nguyệt
11. 妆台秋思  Zhuāng tái qiū sī  [0:04:45.50]
Trang đài thu tư
12. 红烛泪 Hóng zhú lèi   [0:04:54.12]
Hồng chúc lệ
13. 湘妃泪  Xiāng fēi lèi  [0:03:28.38]
Tương phi lệ

Password For All: Megasharesvn
Link Hotfile | Part1 | Part2 |
Demo
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment