Wednesday, October 12, 2011

[New Age/Piano] Wong Wing Tsan - I Touched The Moon (与月亮相见) (2011) [FLAC]

Wong Wing Tsan - I Touched The Moon (与月亮相见)
| FLAC+CUE | 238 MB | New Age/Piano | Instrumental | Full Covers | 2011 |

专辑名称: 与月亮相见
专辑艺人: 黄永灿
发行公司: 风潮唱片
发行时间: 2011年
唱片编号: TCD-9223
音频格式: FLAC

Tracklist:
1  与月亮相见 Yǔ Yuè Liang Xiāng Jiàn 
Dữ Nguyệt Lượng Tương Kiến 
2  夏日风车 Xià Rì Fēng Chē 
Hạ Nhật Phong Xa 
3  最后的海平线 Zuì Hòu De Hǎi Píng Xiàn 
Tối Hậu Đích Hải Bình Tuyến 
4  白色之夜 Bái Sè Zhī Y
Bạch Sắc Chi Dạ 
5  梦行者   
5 Mèng Xíng Zhě 
5 Mộng Hành Giả 
6  某个顷刻  Mǒu Gè Qǐng Kè 
Mỗ Cá Khoảnh Khắc 
7  阳光 Yáng Guāng 
Dương Quang 
8  这一夏 Zhè Yī Xià 
Giá Nhất Hạ 
9  与月亮相见 Yǔ Yuè Liang Xiāng Jiàn (Guitar)
Dữ Nguyệt Lượng Tương Kiến (Guitar)
10  动摇 Dòng Yáo 
Động Diêu 
11  星星伞 Xīng Xīng Sǎn 
Tinh Tinh Tản 
12  遥远的日子 Yáo Yuǎn De Rì Zi 
Dao Viễn Đích Nhật Tử 
13  透明花园 Tòu Míng Huā Yuán
Thấu Minh Hoa Viên

FF | RG | Demo |
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment