Sunday, January 1, 2012

[Erhu/Folk] Teresa Wong - Modern Tang Allures (摩登大唐) (2007) [APE]

Teresa Wong - Modern Tang Allures (摩登大唐)
Vương Hiểu Nam - Ma Đăng Đại Đường
| APE+CUE | 319 MB | Erhu/Folk | Instrumental | 2007 |

专辑中文名: 摩登大唐
专辑英文名: Modern Tang Allures
艺术家: 王晓南(二胡)
音乐类型: 民乐
发行时间: 2007年07月22日

Tracklist:
01.  迷藏 Mí Cáng [0:05:14.32]
Mê Tàng
02.  裙摆摇滚 Qún Bǎi Yáo Gǔn [0:03:18.40]
Quần Bãi Diêu Cổn
03.  丝路天使 Sī Lù Tiān Shǐ [0:07:17.61]
Ti Lộ Thiên Sử
04.  摇摆唐朝 Yáo Bǎi Táng Cháo [0:04:04.01]
Diêu Bãi Đường Triều
05.  殷殷盼 Yīn Yīn Pàn [0:05:04.17]
Ân Ân Phán
06.  摩登大唐 Mó Dēng Dà Táng [0:05:06.07]
Ma Đăng Đại Đường
07.  一斛珠 Yī Hú Zhū [0:05:38.19]
Nhất Hộc Châu
08.  欢乐踏歌 Huān Lè Tà Gē [0:04:45.08]
Hoan Lạc Đạp Ca
09.  胡舞乱旋 Hú Wǔ Luàn Xuán [0:05:21.02]
Hồ Vũ Loạn Toàn
10.  天地一双飞 Tiān Dì Yī Shuāng Fēi [0:06:57.66]
Thiên Địa Nhất Song Phi

FF | FS | Demo |
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment:

  1. FF folder is empty, attempted to download from FS several times but only got part of the file. If you can, please reupload to FF.

    Thanks!

    ReplyDelete