Saturday, September 1, 2012

[Instrumental] VA - Leisurely And Carefree - Woman's Tea (女人·茶) (2006) [APE]

VA - Leisurely And Carefree - Woman's Tea (女人·茶)
| APE+CUE | 415 MB | Various Instruments | 2006 |

专辑中文名: 女人·茶
艺术家: 群星
音乐类型: 纯乐
发行时间: 2006年
出版:民族音像出版社
发行:广东龙源音像有限公司
唱片编号:FC070
ISRC:CN-M06-04-0059-0/A. J6

Tracklist:
01. 在水一方 (钢琴) Zài Shuǐ Yī Fāng (Gāng Qín)
Tại Thủy Nhất Phương (Piano)
02. 水上人 (小提琴) Shuǐ Shàng Rén (Xiǎo Tí Qín)
Thủy Thượng Nhân (Violin)
03. 世界多美丽 (排箫) Shì Jiè Duō Měi Lì (Pái Xiāo)
Thế Giới Đa Mỹ Lệ (Bài Tiêu)
04. 又见炊烟 (双簧管) Yòu Jiàn Chuī Yān (Shuāng Huáng Guǎn)
Hựu Kiến Xuy Yên (Oboe)
05. 夜来香 (长笛) Yè Lái Xiāng (Cháng Dí)
Dạ Lai Hương (Trường Địch)
06. 一帘幽梦 (萨克斯) Yī Lián Yōu Mèng (Sà Kè Sī)
Nhất Liêm U Mộng (Saxophone)
07. 你怎么说 (钢琴) Nǐ Zěn Me Shuō (Gāng Qín)
Nễ Chẩm Yêu Thuyết (Piano)
08. 云河 (排箫) Yún Hé (Pái Xiāo)
Vân Hà (Bài Tiêu)
09. 何日君再来 (小号) Hé Rì Jūn Zài Lái (Xiǎo Hào)
Hà Nhật Quân Tái Lai (Tiểu Hiệu)
10. 人间桃花 (小提琴) Rén Jiān Táo Huā (Xiǎo Tí Qín)
Nhân Gian Đào Hoa (Violin)
11. 忘记他 (双簧管) Wàng Jì Tā (Shuāng Huáng Guǎn)
Vong Kí Tha (Oboe)
12. 初恋的地方 (钢琴) Chū Liàn De Dì Fāng (Gāng Qín)
Sơ Luyến Đích Địa Phương (Piano)
13. 小城故事 (排箫) Xiǎo Chéng Gù Shì (Pái Xiāo)
Tiểu Thành Cố Sự (Bài Tiêu)
14. 北国之春 (小号) Běi Guó Zhī Chūn (Xiǎo Hào)
Bắc Quốc Chi Xuân (Tiểu Hiệu)
15. 谢谢你常记得我 (萨克斯) Xiè Xie Nǐ Cháng Jì De Wǒ (Sà Kè Sī)
Tạ Tạ Nễ Thường Kí Đắc Ngã (Saxophone)
16. 一个小心愿 (长笛) Yī Gè Xiǎo Xīn Yuàn (Cháng Dí)
Nhất Cá Tiểu Tâm Nguyện (Trường Địch)
17. 爱像一首歌 (小提琴) Ài Xiàng Yī Shǒu Gē (Xiǎo Tí Qín)
Ái Tượng Nhất Thủ Ca (Violin)
18. 山茶花 (钢琴) Shān Chá Huā (Gāng Qín)
Sơn Trà Hoa (Piano)
19. 东山飘雨西山晴 (小号) Dōng Shān Piāo Yǔ Xī Shān Qíng (Xiǎo Hào)
Đông San Phiêu Vũ Tây San Tình (Tiểu Hiệu)
20. 偿还 (萨克斯) Cháng Huán (Sà Kè Sī)
Thường Hoàn (Saxophone)

FF | MC | BD | MG | AD | Demo1 2 3 | Password: vnltue

Other Album:
VA - Leisurely And Carefree - Go To Eat Tea (2005) [FLAC]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment