User config

Search

Categories

[Folk/Guzheng] Chen Ai Juan - The Fragrant Jasmine (茉莉芬芳) (2008) [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 20, 2011 with 0 Comments
Chen Ai Juan - The Fragrant Jasmine
陈爱娟 - 古筝 - 茉莉芬芳
Trần Ái Quyên - Cổ Tranh - Mạt Lị Phân Phương
| APE+CUE | 249 MB | Folk/Guzheng | Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 古筝类-茉莉芬芳(陈爱娟古筝独奏之一)
专辑英文名: The Fragrant Jasmine - Zheng: Chen Ai-juan
艺术家: 龙音唱片
音乐类型: 民乐
资源格式: APE
ISRC:CNE-08-05-0045-0/A.J6
发行时间: 2008年

Tracklist:
01.  古筝协奏曲 (梁山伯与祝英台)  [0:20:33.62]
Gǔ Zhēng Xié Zòu Qǔ (Liáng Shān Bó Yǔ Zhù Yīng Tái)
Cổ Tranh Hiệp Tấu Khúc (Lương San Bá Dữ Chúc Anh Đài)
02.  古筝协奏曲 (临安遗恨) Gǔ Zhēng Xié Zòu Qǔ (Lín Ān Yí Hèn)
Cổ Tranh Hiệp Tấu Khúc (Lâm An Di Hận) [0:14:26.38]
03.  古筝与乐队 (月儿高) Gǔ Zhēng Yǔ Yuè Duì (Yuè Ren Gāo)
Cổ Tranh Dữ Nhạc Đội (Nguyệt Nhân Cao) [0:08:56.00]
04.  古筝与乐队 (打雁) Gǔ Zhēng Yǔ Yuè Duì (Dǎ Yàn)
Cổ Tranh Dữ Nhạc Đội (Đả Nhạn) [0:04:27.50]
05.  古筝与乐队 (茉莉芬芳) Gǔ Zhēng Yǔ Yuè Duì (Mò Li Fēn Fāng)
05. Cổ Tranh Dữ Nhạc Đội (Mạt Lị Phân Phương) [0:06:47.37]
06.  古筝与乐队 (秦桑曲) Gǔ Zhēng Yǔ Yuè Duì (Qín Sāng Qū)
Cổ Tranh Dữ Nhạc Đội (Tần Tang Khúc) [0:04:22.50]

Link Filefactory | Mirror Hotfile |

Other Albums:
Chen Ai Juan - Murmuring Water (小河淌水) (2008) [FLAC]
Chen Ai Juan - The Fragrant Jasmine (茉莉芬芳) (2008) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft