Sunday, June 17, 2018

[Percussion, World] Seattle Kokon Taiko - The Drums Of Japan - TAIKO (2017) [WAV]

Seattle Kokon Taiko - The Drums Of Japan - TAIKO (2017)
| WAV+CUE | 366MB | Drum, World Music, Instrumental | ABC Records | Covers |
The culture of taiko in Japan has been developed into pretty mature period now. The Japanese taiko culture, actually origins from China's drum culture. Chinese people invented drum in Xia Dynasty, and drum was introduced to Japan through China during Sui and Tang dynasties (581-907 AD). But since Chinese mainland experienced the Cultural Revolution decades ago, the performance of drum had been devastated and destroyed. Japan, otherwise. Japan educates their citizens to protect their national culture all the time, so they do a really good job in preserving and developing taiko culture. Though the Japanese taiko origins from China, they are building up their own brand now. The most significant feature of Japanese taiko, I believe, embodies the spirit of Bushido. They do not look like playing drum but showing the spirit of samurai, as they wave the drum sticks like wielding samurai swords. Different from the Chinese drum performances, which play gently and give more emphasis on expression, eyes contact and upper body, Japanese taiko is played with the whole body, with great strength.
Read more

Saturday, June 16, 2018

[Nanxiao, Guqin] Yu Xiaoqing (喻晓庆) - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]

Yu Xiaoqing - Zen Tea V (2018)
Dụ Hiểu Khánh (喻晓庆) - Trà Giới (茶界)
| WAV+CUE | 402MB | Nanxiao, Bansuri, Guqin, Meditative | Full Covers |

专辑名称:茶界V HD珍藏版
专辑艺人:喻晓庆 (南箫/班苏里)
唱片公司:北京龙源之声国际文化传播有限公司
出版公司:中国数字文化集团有限公司
条形码:9787881061580
发行时间:2018年5月

Tracklist:
01 - 一茶入魂 Yi Cha Ru Hun ...4:49
Nhất Trà Nhập Hồn
02 - 从来佳茗似佳人 Cong Lai Jia Ming Si Jia Ren ...3:58
Tòng Lai Giai Mính Tự Giai Nhân
03 - 一叶成芳华 Yi Ye Cheng Fang Hua ...4:45
Nhất Hiệp Thành Phương Hoa
04 - 人间至味 Ren Jian Zhi Wei ...5:16
Nhân Gian Chí Vị
05 - 禅茶之约 Chan Cha Zhi Yue ...5:06
Thiền Trà Chi Ước
06 - 烟火续茶香 Yan Huo Xu Cha Xiang ...6:48
Yên Hỏa Tục Trà Hương
07 - 茶墨香 Cha Mo Xiang ...4:28
Trà Mặc Hương
08 - 一席一天地 Yi Xi Yi Tian Di ...5:14
Nhất Tịch Nhất Thiên Địa
09 - 岩骨花香 Yan Gu Hua Xiang ...3:59
Nham Cốt Hoa Hương
10 - 茶心无尘 Cha Xin Wu Chen ...5:01
Trà Tâm Vô Trần

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Zen Tea II (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Read more

Monday, June 4, 2018

[Meditative, New Age] Various Artists - Yang Shen - Xian Yun Ye He (养神 闲云野鹤) (2016) [WAV]

Various Artists - Yang Shen - Xian Yun Ye He (2016)
Dưỡng Thần (养神) - Nhàn Vân Dã Hạc (闲云野鹤)
| WAV+CUE | 424MB | Meditative, New Age, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:养神 闲云野鹤 SHM-CD
专辑艺人:群星
出版公司:珠影白天鹅音像出版社
唱片公司:香港丽声唱片
ISRC:CN-F23-09-374-00/A.J6
条形码:9787885167530
发行时间:2016年

Tracklist:
01 - 六和钟声 Liu He Zhong Sheng ...4:58
Lục Hòa Chung Thanh
02 - 闲云孤鹤 Xian Yun Gu He ...5:27
Nhàn Vân Cô Hạc
03 - 菩提心 Bodhicitta ...4:42
Bồ Đề Tâm
04 - 琵琶语 The Language Of Pipa ...4:21
Tì Bà Ngữ
05 - 色 Se ...4:34
Sắc
06 - 戒 Jie ...4:33
Giới
07 - 悟 Wu ...4:31
Ngộ
08 - 空 Kong ...4:20
Không
09 - 凡人歌 Song For Ordinary People ...4:01
Phàm Nhân Ca
10 - 在云端 In The Clouds ...6:42
Tại Vân Đoan
11 - 高山流水 High Mountain And Floating Water ...5:16
Cao Sơn Lưu Thủy
12 - 花开彼岸 Hua Kai Bi An ...6:39
Hoa Khai Bỉ Ngạn

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Read more

Monday, May 28, 2018

[Matouqin] Hasi Bagen (哈斯巴根) - Song Of The Prairie - Chi Le Ge (敕勒歌) (2015) [WAV]

Hasi Bagen (哈斯巴根) - Song Of The Prairie - Chi Le Ge (敕勒歌) (2015)
| WAV+CUE | 381MB | Matouqin, Folk, Instrumental | Rhymoi Music | Covers |

专辑名称:敕勒歌 HQCD
专辑艺人:哈斯巴根 (马头琴)
制作公司:瑞鸣唱片
发行公司:新汇集团上海音像有限公司
发行时间:2015年04月

Tracklist:
01 - 故乡 Home (Improvisation) ...7:03
02 - 金镯子 Gold Bracelet (Mongolian Folksong From Qianghai) ...4:12
03 - 罗阳姑娘 Luoyang Girl (Inner Mongolian Khorchin Folksong) ...5:00
04 - 乌拉勒吉 Buryat Flower (Buryat Folksong) ...3:47
05 - 可爱的海骝马 The Lovely Horse Rider (Inner Mongolian Xilinguole Region Folksong) ...4:39
06 - 初生的太阳 The Newborn Sun (Mongolian Folksong) ...5:43
07 - 阿拉什河 Aras River (Tuvan Folksong) ...3:57
08 - 四季 Four Seasons (Inner Mongolian Khorchin Folksong) ...2:56
09 - 天空 Sky (Inner Mongolian Ordos Folksong) ...4:19
10 - 登吉图陶海 Denjitutaohai (Inner Mongolian Ordos Folksong) ...4:11
11 - 苏伯岱 Subuodai (Tuvan Folksong) ...4:28
12 - 原野上鸣叫的稚鸟 Pheasants Singing In The Wilderness (Inner Mongolian Zhaowuda Folksong) ...3:26
13 - 牧马人 The Wrangler (Inner Mongolian Folksong) ...2:30

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Read more

Tuesday, May 22, 2018

[Harp, Folk] Wu Lin (吴琳) - Bu Yu Yi Xiao Xiao (不雨亦潇潇) (2016) [WAV]

Wu Lin - Bu Yu Yi Xiao Xiao (2016)
Ngô Lâm (吴琳) - Bất Vũ Diệc Tiêu Tiêu (不雨亦潇潇)
| WAV+CUE | 306 MB | Harp, Folk, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:不雨亦潇潇(蓝光CD)
专辑艺人:吴琳
制作公司:广州乐升文化传播有限公司
ISBN:978-7-7984-0800-3
发行时间:2016年12月

Tracklist:
01 - 沉月 Chen Yue ...6:19
Trầm Nguyệt
02 - 月儿高 The Rising Moon ...9:31
Nguyệt Nhi Cao
03 - 雨霖铃 Bells In The Rain ...5:58
Vũ Lâm Linh
04 - 彝族舞曲 The Dance Of Yi People ...5:48
Di Tộc Vũ Khúc
05 - 倒垂帘 Inverted Curtain ...1:51
Đảo Thùy Liêm
06 - 筝箫吟 Song Of Zheng And Xiao ...4:28
Tranh Tiêu Ngâm
07 - 小河淌水 The Flowing Water Of A Stream ...4:41
Tiểu Hà Thảng Thủy
08 - 点轨迹·第一乐章 Dian Gui Ji - 1st Movement ...2:49
Điểm Quỹ Tích - Đệ Nhất Nhạc Chương
09 - 点轨迹·第二乐章 Dian Gui Ji - 2nd Movement ...5:48
Điểm Quỹ Tích - Đệ Nhị Nhạc Chương
10 - 点轨迹·第三乐章 Dian Gui Ji - 3rd Movement ...1:45
Điểm Quỹ Tích - Đệ Tam Nhạc Chương

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Read more

[Guzheng] Guo Yun Guzheng - Moving Clouds And Flowing Water (国韵古筝 流水行云) (2017) [WAV]

Guo Yun Guzheng - Moving Clouds And Flowing Water (2017)
Quốc Vận Cổ Tranh (国韵古筝) - Lưu Thủy Hành Vân (流水行云)
| WAV+CUE | 499MB | Guzheng, Folk, Chinese Classical | Full Covers |

专辑名称:国韵古筝 流水行云 DSD
专辑艺人:群星
发行公司:广州原声时代文化传播有限公司
出版公司:武汉音像出版社
ISRC:CN-F05-09-445-00/A.J6
条形码:9787884912650
发行时间:2017年

Tracklist:
01 - 流水行云 Moving Clouds And Flowing Water ...4:07
Lưu Thủy Hành Vân
02 - 汉宫秋月 Autumn Moon Over The Han Palace ...4:49
Hán Cung Thu Nguyệt
03 - 高山流水 High Mountain And Floating Water ...5:39
Cao Sơn Lưu Thủy
04 - 梅花三弄 Three Variations On The Plum Blossom Theme ...7:28
Mai Hoa Tam Lộng
05 - 平湖秋月 Autumn Moon Over The Calm Lake ...4:08
Bình Hồ Thu Nguyệt
06 - 出水莲 Lotus Flowers Appear Over Water ...2:33
Xuất Thủy Liên
07 - 昭君怨 Lament Of Lady Zhao Jun ...5:47
Chiêu Quân Oán
08 - 渔舟唱晚 Fisherman's Nocturne ...3:59
Ngư Chu Xướng Vãn
09 - 蕉窗夜雨 Night Rain Falling On The Banana Leaves Outside The Window ...4:22
Tiêu Song Dạ Vũ
10 - 香山射鼓 Drum Echoes On Incense Mountain ...5:11
Hương Sơn Xạ Cổ
11 - 落院 Luo Yuan ...3:50
Lạc Viện
12 - 大浪淘沙 Great Waves Wash Away The Sand ...6:12
Đại Lãng Đào Sa

Bonus Tracks:
13 - 小城故事 The Story Of A Small Town - Luo Jing (罗晶) ...2:37
14 - 春江花月夜 Moonlit Night at the Flowery River in Spring - Rao Ningxin ...8:00
15 - 蕉窗夜雨 Night Rain Falling On The Banana Leaves Outside The Window - Rao Ningxin ...4:07
16 - 高山流水 High Mountain And Floating Water - Rao Ningxin ...3:17

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Read more

Monday, May 21, 2018

[New Age] Various Artists - Himalaya (喜马拉雅) (2018) [WAV]

Various Artists - Himalaya (喜马拉雅) (2018)
| WAV+CUE | 512MB | Chinese New Age, Instrumental | Rhymoi Music | Covers |

专辑名称:喜马拉雅 HQCD
专辑艺人:群星
发行公司:瑞鸣音乐
出版公司:中国科学文化音像出版社有限公司
条 形 码: 9787798654011
发行时间:2018年5月

Tracklist:
01 - 归途 The Road Home ...6:55
Quy Đồ
02 - 大地 The Great Earth ...5:21
Đại Địa
03 - 寂静 Tranquility ...6:34
Tịch Tĩnh
04 - 雪域之光 Light Of The Snow Lands ...5:34
Tuyết Vực Chi Quang
05 - 云之上 Above The Clouds ...5:30
Vân Chi Thượng
06 - 万物生长 The Chain Of Life ...5:46
Vạn Vật Sinh Trưởng
07 - 白雪映照 Reflections In The Snow ...6:37
Bạch Tuyết Ánh Chiếu
08 - 美人 Beauty ...5:19
Mĩ Nhân
09 - 幻象 Visions ...5:45
Huyễn Tượng
10 - 自在 Freedom ...5:47
Tự Tại

Bonus Tracks:
11 - Rain Forest Studio - 知音 Bosom Friend ...4:19
12 - Rain Forest Studio - 空 Kong ...4:21
13 - Rain Forest Studio - 顺流逆流 Ups And Downs ...3:44

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Read more
/