User config

Search

Categories

[Instrumental] Chen Zhongshen - Chinese Bamboo Flute & Panpipe Music (1985) [APE]

Posted by TUE on Dec 4, 2010 with 0 Comments
Chen Zhongshen - Chinese Bamboo Flute & Panpipe Music
| APE+CUE | 295 MB | Bamboo Flute, Pan Flute, Instrumental | 1985 |

专辑中文名: 中國音樂新銓3-排箫 笛子篇
专辑英文名: Chinese Bamboo Flute & Panpipe Music
艺术家: 陈中申
音乐类型: 民乐
版本: [四海唱片 FCD-003]
发行时间: 1985年

Tracklist:
01.  月下情歌  Yuè xià qíng gē [0:03:30.70]
Nguyệt hạ tình ca [0:03:30.70]
02.  西风的话  Xī fēng de huà [0:03:12.62]
Tây phong đích thoại [0:03:12.62]
03.  绿岛小夜曲 Lǜ dǎo xiǎo yè qǔ [0:03:02.45]
Lục đảo tiểu dạ khúc [0:03:02.45]
04.  飘零的落花 Piāo líng de luò huā [0:03:32.68]
Phiêu linh đích lạc hoa [0:03:32.68]
05.  愿嫁汉家郎 Yuàn jià Hàn Jiā Láng [0:03:25.62]
Nguyện giá Hán Gia Lãng [0:03:25.62]
06.  闻笛 Wén dí [0:02:13.63]
Văn địch [0:02:13.63]
07.  西湖春 Xī hú chūn [0:03:15.30]
Tây hồ xuân [0:03:15.30]
08.  毋忘我 Wú wàng wǒ [0:02:33.67]
Vô vong ngã [0:02:33.67]
09.  小黄鹂鸟 Xiǎo huáng lí niǎo [0:02:45.28]
Tiểu hoàng ly điểu [0:02:45.28]
10.  少年的我 Shào nián de wǒ [0:02:49.60]
Thiếu niên đích ngã [0:02:49.60]
11.  今宵多珍重 Jīn xiāo duō zhēn zhòng [0:03:18.05]
Kim tiêu đa trân trọng [0:03:18.05]
12.  搏浪  Bó làng [0:07:24.60]
Bác lãng [0:07:24.60]
13.  石榴花开  Shí liu huā kāi [0:02:43.35]
Thạch lựu hoa khai [0:02:43.35]
14.  在那片草原上  Zài nà piàn cǎo yuán shàng [0:08:26.47]
Tại na phiến thảo nguyên thượng [0:08:26.47]

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE