User config

Search

Categories

[Folk/Guzheng] Xiang Si Hua - Lotus Blooms With Buddha (花开见佛) (2009) [FLAC]

Posted by TUE on Feb 24, 2011 with 0 Comments
Xiang Si Hua - Lotus Blooms With Buddha
Hạng Tư Hoa (项斯华) - Hoa Khai Kiến Phật (花开见佛)
| FLAC+CUE | 295 MB | Folk/Guzheng | Instrumental | 2009 |

专辑中文名: 花开见佛
艺术家: 项斯华
资源格式: FLAC
版本: ABC唱片HD德国版
发行时间: 2009年02月01日

Tracklist:
01、  心语  (改编:  顾晓立)  Xīn Yǔ (Gǎi Biān: Gù Xiǎo Lì) 4:23
Tâm Ngữ (Cải Biên: Cố Hiểu Lập) 4:23
02、  娥眉佛光  (民间乐曲) 6:00 É Méi Fó Guāng (Mín Jiān Yuè Qǔ) 6:00
Nga My Phật Quang (Dân Gian Nhạc Khúc) 6:00
03、  雪山春晓  (作曲:  范上娥  -  格桑达吉) 4:12
Xuě Shān Chūn Xiǎo (Zuò Qǔ: Fàn Shàng É - Gé Sāng Dá Jí)
Tuyết Sơn Xuân Hiểu (Tác Khúc: Phạm Thượng Nga - Cách Tang Đạt Cát)
04、  采花  (作曲:  翁镇发) Cǎi Huā (Zuò Qǔ: Wēng Zhèn Fā) 2:32
Thái Hoa (Tác Khúc: Ông Trấn Phát) 2:32
05、  渔舟唱晚  (民间乐曲) Yú Zhōu Chàng Wǎn (Mín Jiān Yuè Qǔ) 4:02
Ngư Chu Xướng Vãn (Dân Gian Nhạc Khúc) 4:02
06、  香山射鼓   (作曲:  曲云)  Xiāng Shān Shè Gǔ Zuò Qǔ: Qū Yún 4:54
Hương San Xạ Cổ (Tác Khúc: Khúc Vân) 4:54
07、  高山流水  (民间乐曲) Gāo Shān Liú Shuǐ (Mín Jiān Yuè Qǔ) 3:10
Cao Sơn Lưu Thủy (Dân Gian Nhạc Khúc) 3:10
08、  花之源  (改编:  周书惠) Huā Zhī Yuán (Gǎi Biān: Zhōu Shū Huì) 6:10
Hoa Chi Nguyên (Cải Biên: Chu Thư Huệ) 6:10
09、  蕉窗夜雨  (民间乐曲) Jiāo Chuāng Yè Yǔ (Mín Jiān Yuè Qǔ) 4:30
Tiêu Song Dạ Vũ (Dân Gian Nhạc Khúc) 4:30
10、  秦桑曲  (作曲:  周延甲) Qín Sāng Qū (Zuò Qǔ: Zhōu Yán Jiǎ) 4:58
Tần Tang Khúc (Tác Khúc: Chu Diên Giáp) 4:58
11、  飘雪  (改编:  贾曲峰) Piāo Xuě (Gǎi Biān: Gǔ Qū Fēng) 4:24
Phiêu Tuyết (Cải Biên: Cổ Khúc Phong) 4:24
12、  平湖秋月  (作曲:  吕文成) Píng Hú Qiū Yuè (Zuò Qǔ: Lǚ Wén Chéng) 4:41
Bình Hồ Thu Nguyệt (Tác Khúc: Lữ Văn Thành) 4:41
13、  心中梦境  (改编:  夏立安) Xīn Zhōng Mèng Jìng (Gǎi Biān: Xià Lì Ān) 6:46
Tâm Trung Mộng Cảnh (Cải Biên: Hạ Lập An) 6:46

BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE