User config

Search

Categories

[Erhu/Guzheng/Pipa] VA - Music Played by Chinese Erhu, Guzheng & Pipa (金筝银胡铜琵琶) (1994) [APE]

Posted by TUE on Mar 3, 2011 with 0 Comments
VA - Music Played by Chinese Erhu, Guzheng & Pipa
| APE+CUE | 232 MB | Erhu/Guzheng/Pipa | Instrumental | 1994 |

专辑中文名: 金筝银胡铜琵琶
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
资源格式: APE
发行时间: 1994年
专辑编号:ISRC CN-F23-94-301-00/A.J6

Tracklist:
01. 宝贝 . 对不起  ( 二胡) Bǎo bèi.Duì bu qǐ (èr hú)
Bảo bối.Đối bất khởi (nhị hồ)
02. 青青河边草  ( 琵琶) Qīng qīng hé biān cǎo (pí pa)
Thanh thanh hà biên thảo (tỳ bà)
03. 千年等一回  ( 二胡) Qiān nián děng yī huí (èr hú)
Thiên niên đẳng nhất hồi (nhị hồ)
04. 让我欢喜让我忧  ( 琵琶) Ràng wǒ huān xǐ ràng wǒ yōu (pí pa)
Nhượng ngã hoan hỉ nhượng ngã ưu (tỳ bà)
05. 深秋的黎明  ( 古筝) Shēn qiū de lí míng (gǔ zhēng)
Thâm thu đích lê minh (cổ tranh)
06. 明月心  ( 琵琶) Míng yuè xīn (pí pa)
Minh nguyệt tâm (tỳ bà)
07. 爱偏要别离  ( 琵琶) Ài piān yào bié lí (pí pa)
Ái thiên yếu biệt ly (tỳ bà)
08. 流言  ( 二胡 . 琵琶) Liú yán (èr hú.Pí pa)
Lưu ngôn (nhị hồ.Tỳ bà)
09. 一天一天等下去  ( 古筝) Yī tiān yī tiān děng xià qu (gǔ zhēng)
Nhất thiên nhất thiên đẳng hạ khứ (cổ tranh)
10. 新鸳鸯蝴蝶梦  ( 古筝) Xīn yuān yang hú dié mèng (gǔ zhēng)
Tân uyên ương hồ điệp mộng (cổ tranh)

Link Filefactory | Mirror Hotfile | Demo |
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE