User config

Search

Categories

[Guzheng] Various Artists - Popular Zheng (1995) [2CD] [FLAC]

Posted by TUE on Aug 28, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Popular Zheng (1995) [2CD]
| FLAC (Tracks+Cue+Log) | 751 MB | Guzheng/Instrumental | Full Covers |

外文名: Popular Zheng
格式: 套装
出版社: 广州新时代影音公司
发行公司: 广州市中映文化传播有限公司
ISBN: 7884890755
条形码: 9787884890750
ISRC: CN-F21-95-344-00/A.J6

Tracklist:
CD 1
01  再见亦是朋友  Zài Jiàn Yì Shì Péng You 3:29
Tái Kiến Diệc Thị Bằng Hữu 3:29
02  恰似你的温柔  Qià Sì Nǐ De Wēn Róu 3:48
Kháp Tự Nễ Đích Ôn Nhu 3:48
03  化蝶  Huà Dié 3:25
Hóa Điệp 3:25
04  我可以抱你吗  Wǒ Kě Yǐ Bào Nǐ Má 4:27
Ngã Khả Dĩ Bão Nễ Mạ 4:27
05  懂你  Dǒng Nǐ 5:04
Đổng Nễ 5:04
06  旧欢如梦  Jiù Huān Rú Mèng 2:35
Cựu Hoan Như Mộng 2:35
07  谢谢你的爱  Xiè Xie Nǐ De Ài 2:47
Tạ Tạ Nễ Đích Ái 2:47
08  今宵多珍重  Jīn Xiāo Duō Zhēn Zhòng 3:18
Kim Tiêu Đa Trân Trọng 3:18
09  冬季到台北来看雨  Dōng Jì Dào Tái Běi Lái Kàn Yǔ 4:58
Đông Quý Đáo Đài Bắc Lai Khán Vũ 4:58
10  我的眼里只有你  Wǒ De Yǎn Lǐ Zhǐ Yǒu Nǐ 4:29
Ngã Đích Nhãn Lí Chỉ Hữu Nễ 4:29
11  月光小夜曲 Yuè Guāng Xiǎo Yè Qǔ 3:27
Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc 3:27
12  相思风雨中 Xiāng Sī Fēng Yǔ Zhōng 4:00
Tương Tư Phong Vũ Trung 4:00
13  情人的眼泪 Qíng Rén De Yǎn Lèi 2:42
Tình Nhân Đích Nhãn Lệ 2:42
14  忘不了 Wàng Bu Liǎo 3:02
Vong Bất Liễu 3:02
15  九百九十九朵玫瑰 Jiǔ Bǎi Jiǔ Shí Jiǔ Duo Méi Gui 4:16
Cửu Bách Cửu Thập Cửu Đóa Mân Côi 4:16
16  昨夜星辰 Zuó Yè Xīng Chén 3:17
Tạc Dạ Tinh Thần 3:17

CD 2
01  弯弯的月亮 Wān Wān De Yuè Liang 4:49
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng 4:49
02  往事 Wǎng Shì 4:06
Vãng Sự 4:06
03  天涯歌女 Tiān Yá Gē Nǚ 3:27
Thiên Nhai Ca Nữ 3:27
04  我只在乎你 Wǒ Zhǐ Zài Hu Nǐ 4:12
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ 4:12
05  城里的月光 Chéng Lǐ De Yuè Guāng 5:28
Thành Lí Đích Nguyệt Quang 5:28
06  找一个字代替 Zhǎo Yī Gè Zì Dài Tì 4:41
Hoa Nhất Cá Tự Đại Thế 4:41
07  心有千千结 Xīn Yǒu Qiān Qiān Jié 3:21
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết 3:21
08  梅花三弄 Méi Huā Sān Nòng 4:25
Mai Hoa Tam Lộng 4:25
09  红茶馆Hóng Chá Guǎn 4:01
Hồng Trà Quán 4:01
10  祝福 Zhù Fú 4:34
Chúc Phúc 4:34
11  滚滚红尘 Gǔn Gǔn Hóng Chén 3:16
Cổn Cổn Hồng Trần 3:16
12  盛夏的果实Shèng Xià De Guǒ Shí 3:36
Thịnh Hạ Đích Quả Thực 3:36
13  缘 Yuán 3:54
Duyến 3:54
14  容易受伤的女人 Róng Yì Shòu Shāng De Nǚ Rén 4:13
Dung Dịch Thụ Thương Đích Nữ Nhân 4:13
15  哭砂 Kū Shā 5:43
Khốc Sa 5:43
16  特别的爱给特别的你 Tè Bié De Ài Gěi Tè Bié De Nǐ 4:37
Đặc Biệt Đích Ái Cấp Đặc Biệt Đích Nễ 4:37

PC 1 2 | CM 1 2 | BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 3 | Password: vnltue


© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE