-->

User config

Search

Categories

[Guqin/Classical] VA - An Music Collection In Four Dynasties (四代同堂 Tứ Đại Đồng Đường) (2004) [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 13, 2009 with 0 Comments
VA - An Music Collection In Four Dynasties
四代同堂 (Tứ Đại Đồng Đường)
| APE+CUE | 241 MB | Guqin/Classical/Instrumental | 2004 |

专辑英文名: An Music Collection In Four Dynasties
专辑中文名: 中国古琴精品“四代同堂”
艺术家: 张子谦 徐匡华 刘赤城 刘正春
版本: XRCD2
发行时间: 2004年

Tracklist:
01. 潇湘水云 (Tiêu Tương Thủy Vân - Deep Water and Clear Cloud of Xiao and Xiang ) (Đời Tống).
Cụ Từ Khuông Hoa với vị bằng hữu là chiếc Đường Cầm “Dật Danh”

02. 思贤操 (Tư Hiền Thao - Elegy on Yan Hui)
Cụ Từ Khuông Hoa với vị bằng hữu Đường Cầm “Dật Danh”

03. 普安咒 (Phổ An Chú - Pu An Curse)
Cụ Lưu Chính Xuân với vị bằng hữu: Tống Cầm “Cổ Điệu” (Jinling Genre)

04. 醉渔唱晚 (Túy Ngư Xướng Vấn - Fisherman"s Evening Song)
Cụ Lưu Chính Xuân với vị bằng hữu Tống Cầm “Cổ ĐIệu”

05. 捣衣 (Đảo Y - Clothes Beating)
Cụ Lưu Xích Thành với vị bằng hữu Nguyên Cầm “Nhất Thiên Thu”

06. 搔首问天 (Tao Thủ Vấn Thiên - Head Scratching and Heaven Cursing)
Cụ Lưu Xích Thành với vị bằng hữu Nguyên Cầm “Nhất Thiên Thu”

07. 梅花三弄 (Mai Hoa Tam lộng - Hymning on Plum Blossom) (Đời Minh)
Cụ Trương Tử Khiêm với người bạn tri âm Minh Cầm “Kinh Đào”

08. 龙翔操 (Long Tường Thao - Longxiang Exercise)
Cụ Trương Tử Khiêm và người bạn Minh Cầm (Kinh Đào)

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE