User config

Search

Categories

[New Age/Natural Sound] VA - Gorge In Four Seasons (幽谷四季) (2002) [APE]

Posted by TUE on Nov 21, 2010 with 0 Comments
VA - Gorge In Four Seasons (幽谷四季)
| APE+CUE | 287 MB | New Age/Natural Sound | Instrumental | 2002 |

专辑中文名: 幽谷四季
专辑英文名: Gorge In Four Seasons
艺术家: 纯音乐
资源格式: APE
发行时间: 2002年

Tracklist:
01. 苏醒了, 溪流 Sū xǐng le,xī liú
Tô tỉnh liễu,khê lưu
02. 春之声 Chūn zhī shēng
Xuân chi thanh
03. 空谷听雨 Kōng gǔ tīng yǔ
Không cốc thính vũ
04. 绿叶 Lǜ yè
Lục diệp
05. 生命乐章 Shēng mìng yuè zhāng
Sinh mệnh nhạc chương
06. 夏天的脚步 Xià tiān de jiǎo bù
Hạ thiên đích cước bộ
07. 仲夏 Zhòng xià
Trọng hạ
08. 夏日的雨夜 Xià rì de yǔ yè
Hạ nhật đích vũ dạ
09. 雨后的太阳 Yǔ hòu de tài yáng
Vũ hậu đích thái dương
10. 天池 Tiān chí
Thiên trì
10. 雨后溪流 Yǔ hòu xī liú
Vũ hậu khê lưu
11. 盛夏幽谷 Shèng xià yōu gǔ
Thịnh hạ u cốc
12. 秋天的脚步 Qiū tiān de jiǎo bù
Thu thiên đích cước bộ
13. 飞雁 Fēi yàn
Phi nhạn
14. 深秋 Shēn qiū
Thâm thu
15. 寒冬 Hán dōng
Hàn đông
16. 雪后太阳 Xuě hòu tài yáng
Tuyết hậu thái dương
17. 生命的气息 Shēng mìng de qì xī
Sinh mệnh đích khí tức

Link Filefactory | Mirror Hotfile | Demo |
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE