User config

Search

Categories

[Piano Solo] Li Jia (李嘉) - Black Piano (黑钢琴·淡淡幽情) (2010) [WAV]

Posted by TUE on Nov 21, 2010 with 0 Comments
Li Jia (李嘉) - Black Piano (黑钢琴·淡淡幽情)
| WAV+CUE | 343MB | Piano Solo, Easy Listening, Instrumental | 2010 |

专辑:黑钢琴·淡淡幽情 HQ
艺人:李嘉
发行公司:广州市风林文化传播有限公司
出版:广东音像出版社
发行时间:2010-04-08
ISRC:CN-F18-07-603-00/A.J6

Tracklist:
01 千言万语 Qiān Yán Wàn Yǔ
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
02 一水隔天涯 Yī Shuǐ Gé Tiān Yá
Nhất Thủy Cách Thiên Nhai
03 何日君再来 Hé Rì Jūn Zài Lái
Hà Nhật Quân Tái Lai
04 有谁知我此时情 Yǒu Shuí Zhī Wǒ Cǐ Shí Qíng
Hữu Thùy Tri Ngã Thử Thời Tình
05 但愿人长久 Dàn Yuàn Rén Cháng Jiǔ
Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu
06 几多愁 Jǐ Duō Chóu
Kỉ Đa Sầu
07 初次尝到寂寞 Chū Cì Cháng Dào Jì Mò
Sơ Thứ Thường Đáo Tịch Mịch
08 我只在乎你 Wǒ Zhǐ Zài Hu Nǐ
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
09 甜蜜蜜 Tián Mì Mì
Điềm Mật Mật
10 独上西楼 Dú Shàng Xī Lóu
Độc Thượng Tây Lâu
11 小城故事 Xiǎo Chéng Gù Shì
Tiểu Thành Cố Sự
12 在水一方 Zài Shuǐ Yī Fāng
Tại Thủy Nhất Phương
13 又见炊烟升起 Yòu Jiàn Chuī Yān Shēng Qǐ
Hựu Kiến Xuy Yên Thăng Khởi
14 人约黄昏后 Rén Yuē Huáng Hūn Hòu
Nhân Ước Hoàng Hôn Hậu

YD | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Yang Liang - Dream Piano (梦钢琴) (2010) [WAV]
Yang Liang - Fantasy Piano (幻钢琴) (2010) [WAV]
Li Jia - Black Piano (黑钢琴·淡淡幽情) (2010) [WAV]
Li Jia & Dong Yin - White Piano (白钢琴·倾情一生) (2008) [WAV]
Li Jia & Dong Yin - Red Piano (红钢琴·恋琴) (2007) [WAV]
Quan Jingjing - Purple Piano (紫钢琴·君心我心) (2008) [WAV]
Quan Jingjing - Blue Piano (蓝钢琴·情歌经典) (2008) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE