-->

User config

Search

Categories

[Buddhist Music] VA - Listen The Mind New State - Free From Dirt (无尘 Vô Trần) Vol1-6 (2006-2013) [APE/WAV]

Posted by TUE on Mar 11, 2009 with 1 Comments
Listen The Mind New State - Free From Dirt Vol.1
| APE+CUE | 285 MB | Buddhist Music/Vocal | Chinese | 2006 |

专辑名称:无尘 1
专辑名称:妙音唱片
专辑歌手:王珺、任震昊伴唱
发行公司:妙音唱片
发行年份:2006年
地区:大陆

Tracklist:
01 用心感受 Dụng Tâm Cảm Thụ
Yòng Xin Găn Shòu
02 明亮 Minh Lượng
Míng Liàng
03 清尘 Thanh Trần
Qing Chén
04 心灵渴望 Tâm Linh Khát Vọng
Xin Líng Kĕ Wàng
05 爱之歌 Ái Chi Ca
Ài Zhi Ge
06 光芒 Quang Mang
Guang Máng
07 光明在望 Quang Minh Tại Vọng
Guang Míng Zài Wàng
08 琉璃光 Lưu Ly Quang
Liú Lí Guang
09 感恩之心 Cảm Ân Chi Tâm
Găn En Zhi Xin
10 永恒之光 Vĩnh Hằng Chi Quang
Yǒng Héng Zhi Guang

=============================================
Listen The Mind New State - Free From Dirt Vol.2
| APE+CUE | 271 MB | Buddhist Music/Vocal | Chinese | 2007 |

专辑名称:无尘 2
专辑歌手:王珺、任震昊伴唱
发行公司:妙音唱片
发行年份:2007年1月10日
地区:大陆

Tracklist:
01.心灵港湾 (The Heart's Harhor)
02.回归宁静 (Return Tranquility)
03.天使0的呢喃 (The Angel's Twittering)
04.静夜沉思 (Deep Thinking At The Quiet Night)
05.静心 (Calms The Mind)
06.心经 (The Scripture Of Heart)
07.真挚 (Sincerely)
08.呼唤 (The Summon)
09.向往 (Yearns For)
10.心灵驿站 (Mind Relay Station)

=============================================
Listen The Mind New State - Free From Dirt Vol.3
| APE+CUE | 307 MB | Buddhist Music/Vocal | Chinese | 2007 |

专辑名称:无尘III
吟  唱:王珺、任震昊
唱片公司:妙音唱片
出版社:九洲音像出版公司
ISRC:CN-A65-07-501-00/A.J6
发行时间:2007年07月

Tracklist:
01.炽盛光明 Sí Thịnh Quang Minh
Chì Shèng Guang Míng
02.诚心 Thành Tâm
Chéng Xin
03.慈航 Từ Hàng
Cí Háng
04.大慈大悲 Đại Từ Đại Bi
Dà Cí Dà Bei
05.自在欢喜 Tự Tại Hoan Hỉ
Zì Zài Huan Xĭ
06.心灵之歌 Tâm Linh Chi Ca
Xin Líng Zhi Ge
07.真挚 Chân Chí
Zhen Zhì
08.灵魂深处 Linh Hồn Thâm Xứ
Líng Hún Shen Chŭ
09. 一颗水晶 Nhất Khỏa Thủy Tinh
Yi Ke Shuĭ Jing
10.缘定 Duyên Định
Yuán Dìng

=============================================
Listen The Mind New State - Free From Dirt Vol.4
| APE+CUE | 328 MB | Buddhist Music/Vocal | Chinese | 2008 |

专辑名称:无尘4
专辑艺人:妙音
发行公司:广州妙音文化传播有限公司
出版公司:九州音像出版公司
ISRC:CN-A66-07-502-00/A.J6
出版日期:2008年3月31

Tracklist:
1.聆听 Linh Thính
Líng Ting
2.光明普照 Quang Minh Phổ Chiếu
Guang Míng Pŭ Zhào
3.甘露 Cam Lộ
Gan Lù
4.无言的喜悦 Vô Ngôn Đích Hỉ Duyệt
Wú Yán De Xĭ Yuè
5.向往 Hướng Vãng
Xiàng Wăng
6.与你相伴 Dữ Nễ Tương Bạn
Yŭ Nĭ Xiāng Bàn
7.依靠 Y Kháo
Yi Kào
8.情缘 Tình Duyến
Qíng Yuán
9.祈求 Kì Cầu
Qí Qiú
10.禅院钟声 Thiện Viện Chung Thanh
Chán Yuàn Zhong Sheng
11.清净心 Thanh Tịnh Tâm
Qing Jìng Xin

=============================================
Listen The Mind New State - Free From Dirt Vol.5
| APE+CUE | 289 MB | Buddhist Music/Vocal | Chinese | 2008 |

专辑名称:无尘5
歌手姓名:群星
发行公司:广州市妙音文化传播有限公司
出版公司:九洲音像出版公司
ISRC编码:CN-A65-08-406-00/A.J6
发行时间:2008年09月11日

Tracklist:
01、 妙法莲花观世音 Miào Fǎ Lián Huā Guān Shì Yīn
Diệu Pháp Liên Hoa Quan Thế Âm
02、 莲花处处开 Lián Huā Chù Chù Kāi
Liên Hoa Xứ Xứ Khai
03、 大准提陀罗尼 Dà Zhǔn Tí Tuó Luó Ní
Đại Chuẩn Đề Đà La Ni
04、 欢喜观音 Huān Xǐ Guān Yīn
Hoan Hỉ Quan Âm
05、 传灯 Chuán Dēng
Truyền Đăng
06、 八圣吉祥颂 Bā Shèng Jí Xiáng Sòng
Bát Thánh Cát Tường Tụng
07、 观音菩萨如秋月 Guān Yīn Pú Sà Rú Qiū Yuè
Quan Âm Bồ Tát Như Thu Nguyệt
08、 清净念佛 Qīng Jìng Niàn Fó
Thanh Tịnh Niệm Phật
09、 南无观世音菩萨 Nán Wú Guān Shì Yīn Pú Sà
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
10、 阿弥陀佛摇蓝曲 Ā Mí Tuó Fó Yáo Lán Qū
A Di Đà Phật Diêu Lam Khúc

=============================================
Listen The Mind New State - Free From Dirt Vol.6
| WAV+CUE | 344MB | Buddhist Music/Vocal | Chinese | 2013 |

专辑中文名: 无尘6
艺术家: 群星
发行公司:广州市妙音文化传播有限公司
出版公司:九洲音像出版公司
I S B N :978-7-7985-0304-3
发行时间: 2013年07月

Tracklist:
01. 佛母准提神咒 Cundi Bodhisattva Mantra
Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú
02. 清净法身佛 Quite Dharmabody Buddha
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật
03. 自由 Freedom
Tự Do
04. 用心感受 Feel It With Heart
Dụng Tâm Cảm Thụ
05. 心灵港湾 The Heart's Harhor
Tâm Linh Cảng Loan
06. 大准提陀罗尼 Da Zhun Ti Nuo Luo Ni
Đại Chuẩn Đề Đà La Ni
07. 炽盛光阴 Flaming Bright
Sí Thịnh Quang Âm
08. 明亮 Brightness
Minh Lượng
09. 光明普照 Brightly Shining
Quang Minh Phổ Chiếu
10. 回归宁静 Return Tranquility
Hồi Quy Trữ Tĩnh

6Files | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Hay quá, rất an lạc dù là nghe ko hiểu gì hết!
    Cám ơn bạn nhiều.

    ReplyDelete