User config

Search

Categories

[Guqin] Ma Chang Sheng - The Hi-Fi World Of Chinese Music - Qin Tiao·Kong Ling (琴挑·空灵) (2008) [WAV]

Posted by TUE on Aug 12, 2009 with 0 Comments
Ma Chang Sheng - Qin Tiao·Kong Ling
Mã Thường Thắng (马常胜) - Cầm Thiêu·Không Linh (琴挑·空灵)
| WAV+CUE | 423 MB | Guqin/Folk/Instrumental | 2008 |

专辑名称:琴挑·空灵 DSD
古琴:马常胜
ISRC:CN-F18-08-396-00/A.J6
出版公司:广东音像出版社
发行公司:广州天狼文化传播有限公司
发行日期:2008/08/14

Tracklist:
01 弦外遗音: 阳关三叠 Xián Wài Yí Yīn:Yáng Guān Sān Dié
Huyền Ngoại Di Âm:Dương Quan Tam Điệp
02 空中楼阁: 平沙落雁 Kōng Zhōng Lóu Gé:Píng Shā Luò Yàn
Không Trung Lâu Các:Bình Sa Lạc Nhạn
03 兰薰桂馥: 虞美人 Lán Xūn Guì Fù:Yú Měi Rén
Lan Huân Quế Phức:Ngu Mỹ Nhân
04 清风落桂楼: 流水 Qīng Fēng Luò Guì Lóu:Liú Shuǐ
Thanh Phong Lạc Quế Lâu:Lưu Thủy
05 一意孤行: 送别 Yī Yì Gū Xíng:Sòng Bié
Nhất Ý Cô Hành:Tống Biệt
06 听雪江湖: 怀古 Tīng Xuě Jiāng Hú:Huái Gǔ
Thính Tuyết Giang Hồ:Hoài Cổ
07 大虚: 碧涧流泉 Dà Xū:Bì Jiàn Liú Quán
Đại Hư:Bích Giản Lưu Tuyền
08 傲雪凌霜: 梅花三弄 Ào Xuě Líng Shuāng:Méi Huā Sān Nòng
Ngạo Tuyết Lăng Sương:Mai Hoa Tam Lộng
09 超超玄箸: 渔樵问答 Chāo Chāo Xuán Zhù:Yú Qiáo Wèn Dá
Siêu Siêu Huyền Trứ:Ngư Tiều Vấn Đáp
10 清: 玉树临风 Qīng:Yù Shù Lín Fēng
Thanh:Ngọc Thụ Lâm Phong
11 登峰造极: 古风操 Dēng Fēng Zào Jí:Gǔ Fēng Cāo
Đăng Phong Tạo Cực:Cổ Phong Thao
12 绝赏: 行到水穷处 Jué Shǎng:Xíng Dào Shuǐ Qióng Chù
Tuyệt Thưởng:Hành Đáo Thủy Cùng Xứ

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


The Hi-Fi World Of Chinese Music:
[Erhu] Zhu Chang Yao - Great Tunes Of Erhu (1997) [APE]
[Erhu] Zhang Lu Lu - Yuan Hu·Qi Qi (2008) [WAV]
[Dizi] Wu Guo Zhong - Zui Di·You Yang (2008) [WAV]
[Guzheng] He Qi Wen - Qing Zheng·Piao Yi (2008) [WAV]
[Guqin] Ma Chang Sheng - Qin Tiao·Kong Ling (2008) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE