User config

Search

Categories

[Meditative, Guqin, Xiao] Wu Na (巫娜) - Empty Mountain, Quiet Water (空山.静水) (2011) (2CD) [WAV]

Posted by TUE on May 11, 2012 with 0 Comments
Wu Na (巫娜) - Kong Shan, Jing Shui (空山.静水) (2011) [2CD]
| WAV (Tracks) | 900MB | Meditative/Guqin/Xiao/Instrumental/Buddhist |

专辑名称:空山.静水 2CD
专辑艺人:巫娜 (古琴)
出版公司:深圳音像公司《独家首播》
ISRC:CN-F29-11-597-00/A.J6

Tracklist:
CD1:
01. 山水知音 Shān Shuǐ Zhī Yīn
Sơn Thủy Tri Âm
02. 雾迷寒江 Wù Mí Hán Jiāng
Vụ Mê Hàn Giang
03. 水墨烟山 Shuǐ Mò Yān Shān
Thủy Mặc Yên San
04. 空怀若谷 Kōng Huái Ruò Gǔ
Không Hoài Nhược Cốc
05. 静观山河 Jìng Guān Shān Hé
Tĩnh Quan Sơn Hà
06. 淡若晨风 Dàn Ruò Chén Fēng
Đạm Nhược Thần Phong
07. 水清见月 Shuǐ Qīng Jiàn Yuè
Thủy Thanh Kiến Nguyệt
08. 松涛声远 Sōng Tāo Shēng Yuǎn
Tùng Đào Thanh Viễn
09. 空山孤鹤 Kōng Shān Gū Hè
Không San Cô Hạc
10. 心印自然 Xīn Yìn Zì Rán
Tâm Ấn Tự Nhiên
11. 雁穿碧湖 Yàn Chuān Bì Hú
Nhạn Xuyên Bích Hồ
12. 枯木傲雪 Kū Mù Ào Xuě
Khô Mộc Ngạo Tuyết

CD2:
01. 四季风景 Sì Jì Fēng Jǐng
Tứ Quý Phong Cảnh
02. 岸芷汀蓝 Àn Zhǐ Tīng Lán
Ngạn Chỉ Đinh Lam
03. 引风入林 Yǐn Fēng Rù Lín
Dẫn Phong Nhập Lâm
04. 山海寻远 Shān Hǎi Xún Yuǎn
San Hải Tầm Viễn
05. 竹林大千 Zhú Lín Dà Qiān
Trúc Lâm Đại Thiên
06. 心法青山 Xīn Fǎ Qīng Shān
Tâm Pháp Thanh Sơn
07. 月下流泉 Yuè Xià Liú Quán
Nguyệt Hạ Lưu Tuyền
08. 山阴古渡 Shān Yīn Gǔ Dù
Sơn Âm Cổ Độ
09. 寂寥清秋 Jì Liáo Qīng Qiū
Tịch Liêu Thanh Thu
10. 蝉声蛙鸣 Chán Shēng Wā Míng
Thiền Thanh Oa Minh
11. 烟青步晚 Yān Qīng Bù Wǎn
Yên Thanh Bộ Vãn
12. 洗映蓝天 Xǐ Yìng Lán Tiān
Tẩy Ánh Lam Thiên

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 3 | Password: vnltue

Other Albums:
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018) [WAV]
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017) [WAV]
Wu Na - Feng Yue Wu Gu Jin (風月無古今) (2016) [WAV]
Wu Na - Zen Tea 2 (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 3 (天禅3 Thiên Thiền) (2015) [WAV]
Wu Na - Empty Flowers And Brahmacariya (空花梵行) (2014) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 2 (天禅2 Thiên Thiền) (2014) [WAV]
Wu Na - The Zen Sound Of Nature (天籁禅音) (2013) (2CD) [FLAC]
Wu Na - The Solitary Clouds (闲云点点) (2012) [WAV]
Wu Na - Hollow Valley In Autumn Forest (空谷秋林) (2011) [WAV]
Wu Na - Empty Mountain, Quiet Water (空山.静水) (2011) (2CD) [WAV]
Wu Na - Faint Fragrance Lotus (荷香淡淡) (2011) [WAV]
Wu Na - Zen Track In Autumn Forest (禅踪) (2011) [WAV]
Wu Na - Six Having And Nothing (六有六无) (2011) [WAV]
Wu Na - Unstained Lotus (莲心不染) (2011) [WAV]
Wu Na - Each Leaf Has A Life (一叶一菩提) (2010) [FLAC]
Wu Na - Seven Stringed Music (七弦清音) (2010) [FLAC]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky (天禅 Thiên Thiền) (2010) [WAV]
Wu Na - One Flower Is A World (一花一世界) (2010) [WAV]
Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters (2CD) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE