User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Beautiful Prairie 2 (草原美2) (2009) [APE]

Posted by TUE on Dec 24, 2009 with 1 Comments
Various Artists - Beautiful Prairie 2 (草原美2 Thảo Nguyên Mỹ) (2009)
| APE+CUE | 356MB | Matouqin/Dizi/Xiao/Erhu/Guzheng/Pipa | Folk/Instrumental |

唱片名称:草原美2
唱片艺人:群星
唱片制作:赢天下唱片
出版公司:广州音像出版社
发行公司:新京文音像有限公司
ISRC:CN-F28-09-325-00/A.J6
发行时间:2009年

Tracklist:
01 成吉思汗的传说 Genghis Khan's Legend
Thành Cát Tư Hãn Đích Truyền Thuyết
02 陪你一起看草原 Péi Nǐ Yī Qǐ Kàn Cǎo Yuán
Bồi Nhĩ Nhất Khởi Khán Thảo Nguyên
03 蒙古姑娘 Méng Gǔ Gū Niáng
Mông Cổ Cô Nương
04 水中月亮 Shuǐ Zhōng Yuè Liàng
Thủy Trung Nguyệt Lượng
05 大敦煌 Dà Dūn Huáng
Đại Đôn Hoàng
06 呼伦贝尔大草原 Hū Lún Bèi Ěr Dà Cǎo Yuán
Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên
07 草原恋 Cǎo Yuán Liàn
Thảo Nguyên Luyến
08 原野牧歌 Yuán Yě Mù Gē
Nguyên Dã Mục Ca
09 心上人像达玛花 Xīn Shàng Rén Xiàng Dá Mǎ Huā
Tâm Thượng Nhân Tượng Đạt Mã Hoa
10 坐上火车去拉萨 Boarded The Train To Lhasa
Tọa Thượng Hỏa Xa Khứ Lạp Tát
11 蒙古人 Méng Gǔ Rén
Mông Cổ Nhân
12 草原在哪里 Where Is The Grassland
Thảo Nguyên Tại Na Lí
13 草原升起不落的太阳 Cǎo Yuán Shēng Qǐ Bù Luò De Tài Yáng
Thảo Nguyên Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Album:
Various Artists - Beautiful Prairie (草原美) (2007) [NRG/DTS 6.1]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE