Tuesday, May 4, 2010

[Folk/Guzheng] Jiang Xiao Qing - Xiao Qing (小青 Tiểu Thanh) (1995) [APE]

Jiang Xiao Qing - Xiao Qing (小青 Tiểu Thanh)
| APE+CUE | 135 MB | Folk/Guzheng/Instrumental | 1995 |

专辑英文名: 小青
艺术家: 姜小青(古筝)
版本: 日本版
发行时间: 1995年
地区: 日本

Tracklist:
01. 高山流水 Gāo Shān Liú Shuǐ [0:05:48.12]
Cao Sơn Lưu Thủy
02. 银河碧波 Yín Hé Bì Bō [0:04:48.45]
Ngân Hà Bích Ba
03. 浪淘沙 Làng Táo Shā [0:01:34.58]
Lãng Đề Sa
04. 广陵散 Guǎng Líng Sàn [0:03:12.60]
Quảng Lăng Tán
05. 西厢词 Xī Xiāng Cí [0:01:17.65]
Tây Sương Từ
06. 香山射鼓 Xiāng Shān Shè Gǔ [0:04:50.22]
Hương San Xạ Cổ
07. 月児高 Yue Er Gao [0:07:28.35]
Nguyệt Nhân Cao
08. 一点金 Yī Diǎn Jīn [0:02:24.55]
Nhất Điểm Kim
09. 梅花三弄 Méi Huā Sān Nòng [0:05:50.30]
Mai Hoa Tam Lộng

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
If you enjoy my work and would like to support me, please click Ads in the videos. Thanks!

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment