-->

User config

Search

Categories

[New Age] VA - Series Of Music For Relax - Bird Of Paradise (天堂鸟) (1999) [WAV]

Posted by Trung Tue on Nov 19, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Series Of Music For Relax - Bird Of Paradise (天堂鸟)
| WAV+CUE | 483MB | New Age/Relax/Instrumental | 1999 |

唱片名称:休闲音乐系列 天堂鸟
唱片艺人:群星
唱片公司:天地行唱片
出版公司:中国唱片广州公司
发行公司:上海丽声影音有限公司
ISRC:CN-F13-99-353-00/A.J6
发行日期:1999年

Tracklist:
01. 心太软 The Heart Is Too Soft
Tâm Thái Nhuyễn
02. 用心良苦 Yòng Xīn Liáng Kǔ
Dụng Tâm Lương Khổ
03. 让我欢喜让我忧 Ràng Wǒ Huān Xǐ Ràng Wǒ Yōu
Nhượng Ngã Hoan Hỉ Nhượng Ngã Ưu
04. 水中花 Shuǐ Zhōng Huā
Thủy Trung Hoa
05. 祈祷 Qí Dǎo
Kì Đảo
06. 一生何求 What Do You Ask For In The Whole Life
Nhất Sinh Hà Cầu
07. 穿过你的黑发我的手 Chuān Guò Nǐ De Hēi Fà Wǒ De Shǒu
Xuyên Quá Nâm Đích Hắc Phát Ngã Đích Thủ
08. 谢谢你的爱 Thank You for Your Love
Tạ Tạ Nâm Đích Ái
09. 爱江山更爱美人 Ài Jiāng Shān Gēng Ài Měi Rén
Ái Giang Sơn Canh Ái Mỹ Nhân
10. 领悟 Lǐng Wù
Lĩnh Ngộ
11. 北风 Běi Fēng
Bắc Phong
12. 沉默是金 Chén Mò Shì Jīn
Trầm Mặc Thị Kim
13. 半梦半醒之间 Between Wake And Dream
Bán Mộng Bán Tỉnh Chi Gian
14. 飘雪 Piāo Xuě
Phiêu Tuyết
15. 花心 Flower's Heart
Hoa Tâm
16. 你怎么舍得我难过 Nǐ Zěn Me Shě De Wǒ Nán Guò
Nễ Chẩm Ma Xả Đắc Ngã Nan Quá

PC | CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE