-->

User config

Search

Categories

[Xun] Zhou Ke Qi - Snow Night Drinking Alone (雪夜独酌 Tuyết Dạ Độc Chước) (2009) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Nov 19, 2010 with 1 Comments
Zhou Ke Qi - Snow Night Drinking Alone
周可奇 - 雪夜独酌
Chu Khả Kỳ - Tuyết Dạ Độc Chước
| FLAC+CUE (253 MB) | Xun (埙) | Instrumental | 2009 |

专辑中文名: 雪夜独酌
艺术家: 周可奇(埙)
音乐类型: 民乐
资源格式: FLAC
版本: [冠天下唱片 GLPCD-066]黑胶CD
发行时间: 2009年

Tracklist:
01. 雪夜独酌 Xuě Yè Dú Zhuó [0:07:22.69]
Tuyết Dạ Độc Chước
02. 行 Xíng [0:06:23.68]
Hành
03. 风的回声 Fēng De Huí Shēng [0:06:55.01]
Phong Đích Hồi Thanh
04. 古道 Gǔ Dào [0:04:59.23]
Cổ Đạo
05. 良宵引 Liáng Xiāo Yǐn [0:03:32.15]
Lương Tiêu Dẫn
06. 湘谣 Xiāng Yáo [0:05:45.21]
Tương Dao
07. 独 - 一支低音笛的独白 Dú-Yī Zhī Dī Yīn Dí De Dú Bái [0:06:19.59]
Độc-Nhất Chi Đê Âm Địch Đích Độc Bạch
08. 半坡的月圆之夜 Bàn Pō De Yuè Yuán Zhī Yè [0:08:52.37]
Bán Pha Đích Nguyệt Viên Chi Dạ
09. 张旭草书书意 Zhāng Xù Cǎo Shū Shū Yì [0:05:32.06]
Trương Húc Thảo Thư Thư Ý

FF | MC | BD | MG | Demo |
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE