-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Kenny Wen (温金龙) - Erhu Meets Taiwanese Songs (二胡台湾歌-窃窃私语) (2002) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Dec 29, 2011 with 0 Comments
Kenny Wen (温金龙) - Erhu Meets Taiwanese Songs (2002)
| FLAC+CUE | 258MB | Erhu/Instrumental | Label: BMG Music/Taiwan |

专辑中文名: 二胡台湾歌-窃窃私语
专辑英文名: Erhu Meets Taiwanese Songs
艺术家: 温金龙 Kenny Wen
發行公司:BMG / SONY MUSIC
发行时间: 2002年01月01日
唱片编号:74321373902

Tracklist:
01. 春天的花蕊 Chūn Tiān De Huā Ruǐ [0:04:43.50]
Xuân Thiên Đích Hoa Nhị
02. 牽阮的手 Qiān Ruǎn De Shǒu [0:05:42.62]
Khiên Nguyễn Dích Thủ
03. 恰想也是你一人 Qià Xiǎng Yě Shì Nǐ Yī Rén [0:05:03.50]
Kháp Tưởng Dã Thị Nhĩ Nhất Nhân
04. 感情放一邊 Gǎn Qíng Fàng Yī Biān [0:04:16.13]
Cảm Tình Phóng Nhất Biên
05. 雙人枕頭 Shuāng Rén Zhěn Tóu [0:04:37.50]
Song Nhân Chẩm Dầu
06. 雪中紅 Xuě Zhōng Hóng [0:04:58.00]
Tuyết Trung Hồng
07. 針線情 Zhēn Xiàn Qíng [0:04:32.50]
Châm Tuyến Tình
08. 今夜又擱塊落雨 Jīn Yè Yòu Gē Kuài Luò Yǔ [0:05:05.00]
Kim Dạ Hựu Các Khối Lạc Vũ
09. 惜別的海岸 Xī Bié De Hǎi Àn [0:04:48.00]
Tích Biệt Dích Hải Ngạn
10. 風飛沙 Fēng Fēi Shā [0:04:47.74]
Phong Phi Sa

FF | MC | BD | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE