User config

Search

Categories

[Folk/Guzheng] Various Artists - Zheng Xin - Fu Shui Yin (筝心·浮水印) (2008) [WAV]

Posted by TUE on Apr 24, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Zheng Xin - Fu Shui Yin
Tranh Tâm (筝心) - Phù Thủy Ấn (浮水印)
| WAV+CUE | 564 MB | Folk/Guzheng/Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 筝心·浮水印
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
发行时间: 2008年
策划制作:扬天下国际唱片
出版:珠影白天鹅音像出版社
ISRC:CN-F23-97-407-00/A.J6

Tracklist:
01.  浮水印 Fú Shuǐ Yìn
Phù Thủy Ấn
02.  月光小夜曲 Yuè Guāng Xiǎo Yè Qǔ
Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc
03.  难忘初恋情人 Nán Wàng Chū Liàn Qíng Rén
Nan Vong Sơ Luyến Tình Nhân
04.  无言的结局 Wú Yán De Jié Jú
Vô Ngôn Đích Kết Cục
05.  岁岁月月年年 Suì Suì Yuè Yuè Nián Nián
Tuế Tuế Nguyệt Nguyệt Niên Niên
06.  期待再相会 Qī Dài Zài Xiāng Huì
Kỳ Đãi Tái Tương Hội
07.  朦胧的灯光 Méng Lóng De Dēng Guāng
Mông Lông Đích Đăng Quang
08.  初恋 Chū Liàn
Sơ Luyến
09.  两心相同 Liǎng Xīn Xiāng Tóng
Lưỡng Tâm Tương Đồng
10.  昨夜星辰 Zuó Yè Xīng Chén
Tạc Dạ Tinh Thần
11.  情锁 Qíng Suǒ
Tình Tỏa
12.  无奈的相思 Wú Nài De Xiāng Sī
Vô Nại Đích Tương Tư
13.  伊人何处 Yī Rén Hé Chù
Y Nhân Hà Xứ
14.  我怎能离开你 Wǒ Zěn Néng Lí Kāi Nǐ
Ngã Chẩm Năng Ly Khai Nễ
15.  含泪的分手 Hán Lèi De Fēn Shǒu
Hàm Lệ Đích Phân Thủ
16.  昨夜梦醒时 Zuó Yè Mèng Xǐng Shí
Tạc Dạ Mộng Tỉnh Thời
17.  惜别海萍 Xī Bié Hǎi Píng
Tích Biệt Hải Bình
18.  泪洒爱河桥 Lèi Sǎ Ài Hé Qiáo
Lệ Sái Ái Hà Kiều

MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE