-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Folk] Dong Yi (董怡) - Fantasy Of Jasmine (茉莉情怀) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 28, 2012 with 0 Comments
Dong Yi - Fantasy Of Jasmine (2009)
Đổng Di (董怡) - Mạt Lị Tình Hoài (茉莉情怀)
| WAV+CUE | 359 MB | Guzheng/Folk/Instrumental | Full Covers |

专辑名称:茉莉情怀
歌手姓名:董怡
发行公司:中国唱片总公司
出版公司:中国唱片总公司
发行时间:2009年
唱片编号:CN-A01-09-0004-0/A.J6

Tracklist:
01 啊依塞 A-yi-sai
02 竹楼情 Bamboo Pavilion Nocturne
Trúc Lâu Tình
03 苗林欢歌 Joyful Song Of Miao
Miêu Lâm Hoan Ca
04 秦桑曲 Song Of Mulberry
Tần Tang Khúc
05 茉莉芬芳 Fragrant Jasmine
Mạt Lị Phân Phương
06 铁马吟 Dancing Bells
Thiết Mã Ngâm
07 汉江韵 Melody Of Han River
Hán Giang Vận
08 寒鸦戏水 Paddling Osprey
Hàn Nha Hí Thủy
09 雪山春晓 Spring Dawn On Snowy Mountain
Tuyết San Xuân Hiểu

Bonus Tracks:
10. 海上花 Flowers On Sea
Hải Thượng Hoa
11. 牧羊曲 Song Of Shepherd
Mục Dương Khúc
12. 菊花台 The Platform Of Chrysanthemum
Cúc Hoa Đài

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE