Monday, January 2, 2012

[Hulusi/Folk] Various Artists - Hulusi - Yun Le (氲乐·葫芦丝) (2011) [WAV]

Various Artists - Hulusi - Yun Le (氲乐·葫芦丝)
| WAV+CUE | 374 MB | Hulusi/Folk | Instrumental | 2011 |

专辑名称:氲乐·葫芦丝(升级版)
专辑艺人:群星
发行公司:广东怡人音像文化传播有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-05-908-00/A.J6
发行时间:2011年08月
资源格式:WAV+CUE

Tracklist:
01. 傣乡情歌 The Dai Madrigal
Thái Hương Tình Ca
02. 小河趟水 The Brook Sings
Tiểu Hà Thang Thủy
03. 有一个美丽的地方 There Is A Beautiful Place
Hữu Nhất Cá Mỹ Lệ Đích Địa Phương
04. 多情的巴乌 The Affectionate Ba Wu
Đa Tình Đích Ba Ô
05. 月光下的凤尾竹 Swallowtail Bamboo In The Moonlight
Nguyệt Quang Hạ Đích Phượng Vĩ Trúc
06. 美丽的金孔雀 Beautiful Golden Peacock
Mỹ Lệ Đích Kim Khổng Tước
07. 竹楼情歌 The Love Song Of The Bamboo Pavilion
Trúc Lâu Tình Ca
08. 金色的孔雀 Aureate Peacock
Kim Sắc Đích Khổng Tước
09. 缅桂花开十里香 How Sweet When The Mian Laruel Blossom
Miễn Quế Hoa Khai Thập Lý Hương
10. 情深意长 Deep Love, Endless Love
Tình Thâm Ý Trường
11. 版纳之夜 The Night In Banna
Bản Nạp Chi Dạ
12. 金风吹来的时候 When There Comes The Golden Breeze
Kim Phong Xuy Lai Đích Thời Hậu
13. 欢乐的泼水节 Happy Splash Water Day
Hoan Lạc Đích Bát Thủy Tiết
14. 彝族酒歌 The Drinking Son Of Yi Family
Di Tộc Tửu Ca
15. 月夜 Moon Night
Nguyệt Dạ

FF | FS | Demo |
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment