-->

User config

Search

Categories

[Saxophone/Smooth Jazz] Li Xiao Chun (李小春) - Drunk Sound Vanish (醉声绝响) (2014) [WAV]

Posted by Trung Tue on Feb 11, 2014 with 0 Comments
Li Xiao Chun - Drunk Sound Vanish (2014)
Lí Tiểu Xuân (李小春) - Túy Thanh Tuyệt Hưởng (醉声绝响)
| WAV+CUE | 434MB | Saxophone/Smooth Jazz/Instrumental | Full Covers |

专辑中文名: 醉声绝响
艺术家: 小春
发行公司:广东怡人音像文化传播有限公司
出版公司:广东音像出版社有限公司
ISBN:978-7-7989-5486-9
发行时间: 2014年01月12日

Tracklist:
01. 翠湖寒 Spring Lake
Thúy Hồ Hàn
02. 约定 Promise
Ước Định
03. 亲密爱人 Intimate Love
Thân Mật Ái Nhân
04. 爱的代价 The Price Of Love
Ái Đích Đại Giới
05. 都市夜归人 Urban Hell On Frisco Bay
Đô Thị Dạ Quy Nhân
06. 如果爱下去 If You Love To Go
Như Quả Ái Hạ Khứ
07. 棋子 Piece
Kì Tử
08. 我是不是你最疼爱的人 I'm Not Your Most Loved People
Ngã Thị Bất Thị Nễ Tối Đông Ái Đích Nhân
09. 如果云知道 If The Clouds Know
Như Quả Vân Tri Đạo
10. 新不了情 Endless Love
Tân Bất Liễu Tình
11. 忘不了 Forget
Vong Bất Liễu
12. 听海 Listening To The Sea
Thính Hải
13. 你的眼神 Your Eyes
Nễ Đích Nhãn Thần

4S | SH | PC | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Other Albums:
Li Xiao Chun - Drunk Sound (醉声绝响) (2014) [FLAC]
Li Xiao Chun - Kiss Goodbye (吻别) (2012) [WAV]
Li Xiao Chun - Soft Old Friendship (旧情绵绵) (2012) [WAV]
Li Xiao Chun - A Rainy Night Romance (雨夜的浪漫) (2011) [WAV]
Li Xiao Chun - The Vagabonds Of The Night (都市夜归人) (2008) [MP3/320K]
Liu Lina & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi (筝情 萨克斯) (2009) [WAV]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE