User config

Search

Categories

[Guzheng Solo] Various Artists - Guzheng Chuan Qi (古筝传奇) (2010) (3CD) [FLAC]

Posted by TUE on Sep 9, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Guzheng Chuan Qi (古筝传奇 Cổ Tranh Truyền Kì) (3CD)
| FLAC+CUE | 1.20GB | Guzheng Solo, Folk, Instrumental | 2010 |

专辑中文名: 中国民乐HI-FI天碟之《古筝传奇》
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
出版:福建省音像出版社
ISRC:CN-F23-10-0055-0/A.J6
发行时间: 2010年

Tracklist:
CD1
01. 汉宫秋月 Hàn Gōng Qiū Yuè
Hán Cung Thu Nguyệt
02. 春江花月夜 Chūn Jiāng Huā Yuè Yè
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
03. 广陵散 Guǎng Líng Sàn
Quảng Lăng Tán
04. 行云流水 Xíng Yún Liú Shuǐ
Hành Vân Lưu Thủy
05. 阳光三迭 Yáng Guāng Sān Dié
Dương Quang Tam Điệt
06. 昭君怨 Zhāo Jūn Yuàn
Chiêu Quân Oán
07. 禅院钟声 Chán Yuàn Zhōng Shēng
Thiền Viện Chung Thanh
08. 丰收锣鼓 Fēng Shōu Luó Gǔ
Phong Thu La Cổ
09. 打雁 Dǎ Yàn
Đả Nhạn
10. 柳青娘 Liǔ Qīng Niáng
Liễu Thanh Nương
11. 闹元宵 Nào Yuán Xiāo
Nháo Nguyên Tiêu
12. 秋收忙 Qiū Shōu Máng
Thu Thu Mang
13. 西江月 Xī Jiāng Yuè
Tây Giang Nguyệt
14. 绣金匾 Xiù Jīn Biǎn
Tú Kim Biển
15. 雪山春晓 Xuě Shān Chūn Xiǎo
Tuyết Sơn Xuân Hiểu
16. 银河碧波 Yín Hé Bì Bō
Ngân Hà Bích Ba
17. 锦上添花 Jǐn Shàng Tiān Huā
Cẩm Thượng Thiêm Hoa

CD2
01. 枉凝眉 Wǎng Níng Méi
Uổng Ngưng My
02. 江河水 Jiāng Hé Shuǐ
Giang Hà Thủy
03. 旱天雷 Hàn Tiān Léi
Hạn Thiên Lôi
04. 四段锦 Sì Duàn Jǐn
Tứ Đoạn Cẩm
05. 西厢词 Xī Xiāng Cí
Tây Sương Từ
06. 崖山哀 Yá Shān Āi
Nhai San Ai
07. 春涧流泉 Chūn Jiàn Liú Quán
Xuân Giản Lưu Tuyền
08. 杜字魂 Dù Zì Hún
Đỗ Tự Hồn
09. 泛龙舟 Fàn Lóng Zhōu
Phiếm Long Chu
10. 紫竹调 Zǐ Zhú Diào
Tử Trúc Điệu
11. 思凡 Sī Fán
Tư Phàm
12. 白柱 Bái Zhù
Bạch Trụ
13. 分飞燕 Fēn Fēi Yàn
Phân Phi Yến
14. 灯月交辉 Dēng Yuè Jiāo Huī
Đăng Nguyệt Giao Huy
15. 苏武思乡 Sū Wǔ Sī Xiāng
Tô Vũ Tư Hương
16. 礁石鸣琴 Jiāo Shí Míng Qín
Tiều Thạch Minh Cầm
17. 小河淌水 Xiǎo Hé Tǎng Shuǐ
Tiểu Hà Thảng Thủy

CD3
01. 平湖秋月 Píng Hú Qiū Yuè
Bình Hồ Thu Nguyệt
02. 蕉窗夜雨 Jiāo Chuāng Yè Yǔ
Tiêu Song Dạ Vũ
03. 出水莲 Chū Shuǐ Lián
Xuất Thủy Liên
04. 彩云追月 Cǎi Yún Zhuī Yuè
Thải Vân Truy Nguyệt
05. 蝶恋花 Dié Liàn Huā
Điệp Luyến Hoa
06. 东湖渔歌 Dōng Hú Yú Gē
Đông Hồ Ngư Ca
07. 风摆翠竹 Fēng Bǎi Cuì Zhú
Phong Bãi Thúy Trúc
08. 高山流水 Gāo Shān Liú Shuǐ
Cao Sơn Lưu Thủy
09. 寒鸭戏水 Hán Yā Xì Shuǐ
Hàn Áp Hí Thủy
10. 将军令 Jiāng Jūn Lìng
Tương Quân Lệnh
11. 梁祝 Liáng Zhù
Lương Chúc
12. 小霓裳 Xiǎo Ní Shang
Tiểu Nghê Thường
13. 一点金 Yī Diǎn Jīn
Nhất Điểm Kim
14. 渔舟唱晚 Yú Zhōu Chàng Wǎn
Ngư Chu Xướng Vãn
15. 浏阳河 Liú Yáng Hé
Lưu Dương Hà
16. 翡翠登潭 Fěi Cuì Dēng Tán
Phỉ Thúy Đăng Đàm
17. 山丹丹花开红艳艳 Shān Dān Dān Huā Kāi Hóng Yàn Yàn
Sơn Đan Đan Hoa Khai Hồng Diễm Diễm
Bonus Tracks:
18 - 高山流水 High Mountain And Floating Water - He Qi Wen
19 - 高山流水 High Mountain And Floating Water

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE