-->

User config

Search

Categories

[Guqin, Xiao] Wu Na (巫娜) - The Zen Sound Of Nature (天籁禅音) (2013) (2CD) [FLAC]

Posted by TUE on May 13, 2017 with 3 Comments
Wu Na- The Zen Sound Of Nature (2013) (2CD)
Vu Na (巫娜) - Thiên Lại Thiền Âm (天籁禅音)
| FLAC (Tracks) | 798MB | Meditative, Guqin, Xiao, Instrumental | Covers |
This album is collection of the audio tracks from the CDs previously released.

专辑名称:天籁禅音 2CD
专辑艺人:巫娜
出版发行:武汉音像出版社
制作公司:卓玲唱片
唱片编号:978-7-88532-289-2
发行时间:2013年

Tracklist:
CD1
01. 古琴禅修 Meditation By Guqin
Cổ Cầm Thiền Tu
02. 莲心不染 Unstained Lotus
Liên Tâm Bất Nhiễm
03. 静水流深 Still Waters Run Deep
Tĩnh Thủy Lưu Thâm
04. 禅茶一味 Chan Cha Yi Wei
Thiền Trà Nhất Vị
05. 花开见佛 Lotus Blooms With Buddha
Hoa Khai Kiến Phật
06. 心灵与共 Peace In Mind
Tâm Linh Dữ Cộng
07. 知音天籁 The Sound Of Nature
Tri Âm Thiên Lại
08. 清夜弹琴 Qing Ye Dan Qin
Thanh Dạ Đàn Cầm
09. 山阴古渡 Shan Yin Gu Du
Sơn Âm Cổ Độ
10. 水墨烟云 Shui Mo Yan Yun
Thủy Mặc Yên Vân
11. 禅房梅影 Chan Fang Mei Ying
Thiền Phòng Mai Ảnh
12. 春暖农禅 Chun Nuan Nong Chan
Xuân Noãn Nông Thiền

CD2
01. 禅定 In Deep Meditation
Thiền Định
02. 心静性闲 Xin Jing Xing Xian
Tâm Tĩnh Tính Nhàn
03. 山野闲居 Retirement In Mountains
San Dã Nhàn Cư
04. 禅路心桥 Chan Lu Xin Qiao
Thiền Lộ Tâm Kiều
05. 琴道禅悟 Guqin And Zen
Cầm Đạo Thiền Ngộ
06. 一念心清静 Reading A Pure Heart
Nhất Niệm Tâm Thanh Tĩnh
07. 茶佛一味 Combine With Buddha And Tea
Trà Phật Nhất Vị
08. 四季轮回 The Seasons
Tứ Quý Luân Hồi
09. 空山琴音 Music In The Space Mountain
Không Sơn Cầm Âm
10. 空杯若谷 Kong Bei Ruo Gu
Không Bôi Nhã Cốc
11. 万物共鸣 Wan Wu Gong Ming
Vạn Vật Cộng Minh
12. 六有六无 Six Having And Nothing
Lục Hữu Lục Vô

YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Other Albums:
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018) [WAV]
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017) [WAV]
Wu Na - Feng Yue Wu Gu Jin (風月無古今) (2016) [WAV]
Wu Na - Zen Tea 2 (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 3 (天禅3 Thiên Thiền) (2015) [WAV]
Wu Na - Empty Flowers And Brahmacariya (空花梵行) (2014) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 2 (天禅2 Thiên Thiền) (2014) [WAV]
Wu Na - The Zen Sound Of Nature (天籁禅音) (2013) (2CD) [FLAC]
Wu Na - The Solitary Clouds (闲云点点) (2012) [WAV]
Wu Na - Hollow Valley In Autumn Forest (空谷秋林) (2011) [WAV]
Wu Na - Empty Mountain, Quiet Water (空山.静水) (2011) (2CD) [WAV]
Wu Na - Faint Fragrance Lotus (荷香淡淡) (2011) [WAV]
Wu Na - Zen Track In Autumn Forest (禅踪) (2011) [WAV]
Wu Na - Six Having And Nothing (六有六无) (2011) [WAV]
Wu Na - Unstained Lotus (莲心不染) (2011) [WAV]
Wu Na - Each Leaf Has A Life (一叶一菩提) (2010) [FLAC]
Wu Na - Seven Stringed Music (七弦清音) (2010) [FLAC]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky (天禅 Thiên Thiền) (2010) [WAV]
Wu Na - One Flower Is A World (一花一世界) (2010) [WAV]
Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters (2CD) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE