-->

User config

Search

Categories

[Guqin, Xiao] Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017) [WAV]

Posted by Trung Tue on Feb 12, 2019 with 1 Comments
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017)
| WAV+CUE | 404MB | Guqin, Xiao, Meditative, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:天禅4 HiFi限量珍藏版HD
专辑艺人:巫娜 (古琴)
唱片公司:广东龙源音像有限公司
出版歌手:北京东方影音公司
条形码:9787881026978
发行时间:2017年10月

Tracklist:
01 - 长安安稳 Chang An An Wen ...5:14
Trường An An Ổn
02 - 芸芸众生 Yun Yun Zhong Sheng ...5:41
Vân Vân Chúng Sinh
03 - 如影如声 Ru Ying Ru Sheng ...5:14
Như Ảnh Như Thanh
04 - 心悦清净 Xin Yue Qing Jing ...5:30
Tâm Duyệt Thanh Tịnh
05 - 了无牵挂 Liao Wu Qian Gua ...4:51
Liễu Vô Khiên Quải
06 - 殊途同归 Shu Tu Tong Gui ...5:21
Thù Đồ Đồng Quy
07 - 心未沧海 Xin Wei Cang Hai ...5:15
Tâm Vị Thương Hải
08 - 独去独来 Du Qu Du Lai ...5:40
Độc Khứ Độc Lai
09 - 尘世因果 Chen Shi Yin Guo ...5:13
Trần Thế Nhân Quả
10 - 即见未来 Ji Jian Wei Lai ...4:28
Tức Kiến Vị Lai

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018) [WAV]
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017) [WAV]
Wu Na - Feng Yue Wu Gu Jin (風月無古今) (2016) [WAV]
Wu Na - Zen Tea 2 (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 3 (天禅3 Thiên Thiền) (2015) [WAV]
Wu Na - Empty Flowers And Brahmacariya (空花梵行) (2014) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 2 (天禅2 Thiên Thiền) (2014) [WAV]
Wu Na - The Zen Sound Of Nature (天籁禅音) (2013) (2CD) [FLAC]
Wu Na - The Solitary Clouds (闲云点点) (2012) [WAV]
Wu Na - Hollow Valley In Autumn Forest (空谷秋林) (2011) [WAV]
Wu Na - Empty Mountain, Quiet Water (空山.静水) (2011) (2CD) [WAV]
Wu Na - Faint Fragrance Lotus (荷香淡淡) (2011) [WAV]
Wu Na - Zen Track In Autumn Forest (禅踪) (2011) [WAV]
Wu Na - Six Having And Nothing (六有六无) (2011) [WAV]
Wu Na - Unstained Lotus (莲心不染) (2011) [WAV]
Wu Na - Each Leaf Has A Life (一叶一菩提) (2010) [FLAC]
Wu Na - Seven Stringed Music (七弦清音) (2010) [FLAC]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky (天禅 Thiên Thiền) (2010) [WAV]
Wu Na - One Flower Is A World (一花一世界) (2010) [WAV]
Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters (2CD) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE