-->

User config

Search

Categories

[Guqin, Xiao] Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018) [WAV]

Posted by Trung Tue on Feb 12, 2019 with 1 Comments
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018)
| WAV+CUE | 381MB | Guqin, Xiao, Meditative, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:天禅5[纯银CD]
专辑艺人:巫娜 (古琴)
唱片公司:广东龙源音像有限公司
出版公司:北京东方影音公司
条形码:9787881027623
发行时间:2018年10月

Tracklist:
01 - 梵音无相 Fan Yin Wu Xiang ...4:28
Phạm Âm Vô Tướng
02 - 法界悠然 Fa Jie You Ran ...4:44
Pháp Giới Du Nhiên
03 - 自然无为 Zi Ran Wu Wei ...5:17
Tự Nhiên Vô Vi
04 - 太和玄音 Tai He Xuan Yin ...5:13
Thái Hòa Huyền Âm
05 - 玄冥 Xuan Ming ...4:33
Huyền Minh
06 - 日月星子 Ri Yue Xing Zi ...5:26
Nhật Nguyệt Tinh Tử
07 - 守心转境 Shou Xin Zhuan Jing ...4:29
Thủ Tâm Chuyển Cảnh
08 - 尘非一物 Chen Fei Yi Wu ...5:38
Trần Phi Nhất Vật
09 - 得失从缘 De Shi Cong Yuan ...5:31
Đắc Thất Tòng Duyên
10 - 行走的禅 Xing Zou De Chan ...4:32
Hành Tẩu Đích Thiền

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018) [WAV]
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017) [WAV]
Wu Na - Feng Yue Wu Gu Jin (風月無古今) (2016) [WAV]
Wu Na - Zen Tea 2 (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 3 (天禅3 Thiên Thiền) (2015) [WAV]
Wu Na - Empty Flowers And Brahmacariya (空花梵行) (2014) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 2 (天禅2 Thiên Thiền) (2014) [WAV]
Wu Na - The Zen Sound Of Nature (天籁禅音) (2013) (2CD) [FLAC]
Wu Na - The Solitary Clouds (闲云点点) (2012) [WAV]
Wu Na - Hollow Valley In Autumn Forest (空谷秋林) (2011) [WAV]
Wu Na - Empty Mountain, Quiet Water (空山.静水) (2011) (2CD) [WAV]
Wu Na - Faint Fragrance Lotus (荷香淡淡) (2011) [WAV]
Wu Na - Zen Track In Autumn Forest (禅踪) (2011) [WAV]
Wu Na - Six Having And Nothing (六有六无) (2011) [WAV]
Wu Na - Unstained Lotus (莲心不染) (2011) [WAV]
Wu Na - Each Leaf Has A Life (一叶一菩提) (2010) [FLAC]
Wu Na - Seven Stringed Music (七弦清音) (2010) [FLAC]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky (天禅 Thiên Thiền) (2010) [WAV]
Wu Na - One Flower Is A World (一花一世界) (2010) [WAV]
Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters (2CD) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE