-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Various Artists - Love Songs Of Urheen (恋曲二胡) (2004) [MP3/256K]

Posted by TUE on Feb 10, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Love Songs Of Urheen (恋曲二胡)
| MP3/256Kbps | 118MB | Erhu, Instrumental Pop | 2004 |

专辑英文名: Love Songs Of Urheen
专辑中文名: 恋曲二胡
艺术家: 纯音乐
发行时间: 2004年

Tracklist:
01.爱相随 Ai Xiang Sui
Ái Tương Tùy
02.何日君再来 He Ri Jun Zai Lai
Hà Nhật Quân Tái Lai
03.明明白白我的心 Ming Ming Bai Bai Wo De Xin
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm
04.奈何 Nai He
Nại Hà
05.朋友 Peng You
Bằng Hữu
06.一起走过的日子 Yi Qi Zou Guo De Ri Zi
Nhất Khởi Tẩu Quá Đích Nhật Tử
07.一言难尽 Yi Yan Nan Jin
Nhất Ngôn Nan Tận
08.祝你平安 Zhu Ni Ping An
Chúc Nễ Bình An
09.好男人 Hao Nan Ren
Hảo Nam Nhân
10.流浪歌 Liu Lang Ge
Lưu Lãng Ca
11.明天你是否依然爱我 Ming Tian Ni Shi Fou Yi Ran Ai Wo
Minh Thiên Nễ Thị Phủ Y Nhiên Ái Ngã
12.你知道我在等你吗 Ni Zhi Dao Wo Zai Deng Ni Ma
Nễ Tri Đạo Ngã Tại Đẳng Nhĩ Mạ
13.无言的结局 Wu Yan De Jie Ju
Vô Ngôn Đích Kết Cục
14.一千零一夜 Yi Qian Ling Yi Ye
Nhất Thiên Linh Nhất Dạ
15.月满西楼 Yue Man Xi Lou
Nguyệt Mãn Tây Lâu

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE