-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Buddhist] Fu Na (付娜) - Zheng Buddha (佛筝 Phật Tranh) (2008) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Mar 13, 2009 with 1 Comments
Fu Na (付娜) - Zheng Buddha (佛筝 Phật Tranh) (2008)
| FLAC+CUE | 322MB | Guzheng/Instrumental/Buddhist Music |

专辑中文名:佛筝 [佛乐禅筝]
艺术家:付娜
出版社:广东音像出版社
发行公司:广东怡人音像文化传播有限公司
ISRC:CN-F18-08-458-00/A.J6
发行时间: 2008年

Tracklist:
1、六字大明咒 Om Mani Pedme Hong
Lục Tự Đại Minh Chú
2、家乡 Hometown
Gia Hương
3、观音灵感歌 Guanyin Inspiration
Quan Âm Linh Cảm Ca
4、皈依 Conversion
Quy Y
5、问佛 Asked Buddha
Vấn Phật
6、佛说 Buddha
Phật Thuyết
7、色即是空 Sejishikong
Sắc Tức Thị Không
8、天竺 India
Thiên Trúc
9、大吉祥天女咒 Large Female Auspicious Days Curse
Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú
10、舍利子 She Lizi
Xá Lợi Tử
11、菩萨面前许个愿 Make A Wish In Front Of The Bodhisattva
Bồ Tát Diện Tiền Hứa Cá Nguyện
12、悟 Consciousness
Ngộ
13、心经 Heart Sutra
Tâm Kinh

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. [New Link Update] Fu Na (付娜) - Guzheng Collection [17CD] [APE/FLAC}

    ReplyDelete