Thursday, June 18, 2009

[Chinese Buddhist Music] Xie Han Lu (谢浛露) - Holy Mantra (美丽的咒语) (2008) [WAV]

Xie Han Lu (谢浛露) - Holy Mantra (美丽的咒语)
| WAV+CUE | 343 MB | Mantra/Chinese Buddhist Music | 2008 |

专辑名称:美丽的咒语
专辑艺人:谢浛露
制作公司:大唐天籁(北京)文化经纪有限公司
发行公司:广州市信晨文化传播有限公司
出版公司:北京北影录音录像公司
ISRC:CN-A08-07-329-00/A.J6
发行时间:2008年05月

Tracklist:
01.美丽的咒语 Holy Mantra
Mỹ Lệ Đích Chú Ngữ
02.慈母恩 Tender Love From Merciful Mother
Từ Mẫu Ân
03.保佑你阿弥陀佛 Amitabha Buddha Blesses You
Bảo Hữu Nễ A Di Đà Phật
04.菩萨保佑你 Bodhisattva Blesses You
Bồ Tát Bảo Hữu Nễ
05.炉香赞 The Incense Praise
Lô Hương Tán
06.心经 Heart Sutra
Tâm Kinh
07.观世音菩萨 Avalokitesvara Bodhisattva
Quan Thế Âm Bồ Tát
08.地藏王菩萨赞 Praise To Ksitigarbha Bodhisattva
Địa Tạng Vương Bồ Tát Tán
09.文殊菩萨赞 Praise To Manjusri Bodhisattva
Văn Thù Bồ Tát Tán
10.药师佛赞 Praise To Medicine Master Buddha
Dược Sư Phật Tán
11.自在行 Free Walk
Tự Tại Hàng

PC | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment