User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Beautiful Prairie (草原美) (2007) [NRG/DTS 6.1]

Posted by Trung Tue on Jun 30, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Beautiful Prairie (草原美 Thảo Nguyên Mỹ) (2007)
| NRG/DTS 6.1 | 622MB | Dizi/Xiao/Erhu/Guzheng/Pipa | Folk/Instrumental |

唱片名称:草原美
出版公司:广州音像出版社
制作公司:赢天下唱片
发行公司:新京文音像有限公司
ISRC:CN-F28-07-335-00
发行日期:2007/06/28

笛子 Dizi:伍国忠 Wu Guo Zhong (Ngũ Quốc Trung)
箫 Xiao:谭炎健 Tan Yan Jian (Đàm Viêm Kiện)
二胡 Erhu:黄江琴 Huang Jiang Qin (Hoàng Giang Cầm)
古筝 Guzheng:付娜 Fu Na (Phó Na)
琵琶 Pipa:缪晓铮 Miao Xiaozheng (Mâu Hiểu Tranh)

Tracklist:
01 草原夜色美 Thảo Nguyên Dạ Sắc Mỹ
Beautiful Night On Grassland
02 月亮之上 Nguyệt Lượng Chi Thượng
Above The Moon
03 遇上你是我的缘 Ngộ Thượng Nễ Thị Ngã Đích Duyến
Destiny Leads Me To You
04 家乡 Gia Hương
Hometown
05 蓝色的蒙古高原 Lam Sắc Đích Mông Cổ Cao Nguyên
Blue Mongolian Plateau
06 高原红 Cao Nguyên Hồng
Redness From The Plateau
07 天路 Thiên Lộ
Path To The Sky
08 美丽的草原我的家 Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
The Beautiful Grassland Is My Home
09 天边 Thiên Biên
Sky To Horizon
10 我和草原有个约定 Ngã Hòa Thảo Nguyên Hữu Cá Ước Định
The Commitment Between Grassland And Me
11 雕花的马鞍 Điêu Hoa Đích Mã An
Saddle With Caned Designs
12 青藏高原 Thanh Tàng Cao Nguyên
Qingzang-Tibet Plateau
13 香巴拉并不遥远 Hương Ba Lạp Tịnh Bất Diêu Viễn
Shangri-La Is Not Far Away

SH | PC | CM | BD | MG | MP3 | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Album:
Various Artists - Beautiful Prairie 2 (草原美2) (2009) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft