User config

Search

Categories

[New Age] Yang Xiu-lan & Ouyang Qian - Flower Music - Flower Goddess (花神 Hoa Thần) (1996) [APE]

Posted by Trung Tue on Jul 11, 2009 with 1 Comments
Flower Music - Flower Goddess (花神 Hoa Thần)
| APE+CUE | 205MB | New Age/Instrumental | Wind Music/Taiwan | 1996 |
In China, it is said that each and every month in the lunar calendar has a representative flower which blooms in that particular month, and a beautiful lady or talented poet is revered as an associated flower deity. The music of this album describes the beauty and unique quality of the six most well-loved flowers as well as flower gods and goddesses (from the 1st lunar month to the 6th lunar month.) There is a special melody composed for each of these beautiful creatures. These soft and easy-to-listen tunes all feature traditional musical instruments such as the guzheng, di, erhu, and paixiao. (Windmusic)

专集名称:花樂系列-花神
製作人 : 楊秀蘭、歐陽謙 亞等
作曲:史志有|演出:林文增、戴亞等 張強等
发行公司: 风潮唱片
发行时间:1996年
唱片编号:TCD-4505

Tracklist:
1 正月 梅花 - 花神寿阳公主 Plum Blossom (Princess Shoyang)
Chinh Nguyệt Mai Hoa - Hoa Thần Thọ Dương Công Chủ
Zhēng Yuè Méi Hua - Hua Shén Shòu Yáng Gong Zhŭ
2 二月 杏花 - 花神杨贵妃 Apricot Blossom (Lady Yang Gui-Fei)
Nhị Nguyệt Hạnh Hoa - Hoa Thần Dương Quý Phi
Èr Yuè Xìng Hua - Hua Shén Yáng Guì Fei
3 三月 桃花 - 花神息夫人 Peach Blossom (Lady Xi)
Tam Nguyệt Đào Hoa - Hoa Thần Tức Phu Nhân
San Yuè Táo Hua - Hua Shén Xí Fu Rén
4 四月 牡丹 - 花神李白 Peony (Li Bai)
Tứ Nguyệt Mẫu Đan - Hoa Thần Lý Bạch
Sì Yuè Mŭ Dan - Hua Shén Lĭ Bái
5 五月 石榴 - 花神锺馗 Pomegranate Blossom (Zhong Kui)
Ngũ Nguyệt Thạch Lựu - Hoa Thần Chung Quỳ
Wŭ Yuè Shí Liu - Hua Shén Zhong Kui
6 六月 莲花 - 花神西施 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
Lục Nguyệt Liên Hoa - Hoa Thần Tây Thi
Liù Yuè Lián Hua - Hua Shén Xi Shi

MC | BD | MG | AD | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Yang Xiu-lan & Ouyang Qian - Flower Music (花樂系列) [9CD] [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft