-->

User config

Search

Categories

[Dizi] Wu Guo Zhong - The Hi-Fi World Of Chinese Music - Zui Di·You Yang (醉笛·悠扬) (2008) [WAV]

Posted by Trung Tue on Aug 9, 2009 with 1 Comments
Wu Guo Zhong - Zui Di·You Yang
Ngũ Quốc Trung (伍国忠) - Túy Địch·Du Dương (怨胡·凄泣)
| WAV+CUE | 370 MB | Dizi/Xiao/Folk/Instrumental | 2008 |

专辑名称:怨胡·凄泣 DSD
专辑艺人:伍国忠
发行公司:广州天狼文化传播有限公司
出 版 社:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-08-396-00/A.J6
发行时间:2008-08-14

Tracklist:
01. 悔: 秋怨 (Hối: Thu Oán)
Autumn Resentment
02. 天将说: 花好月圆 (Thiên Tương Thuyết:Hoa Hảo Nguyệt Viên)
The Blooming Flower And A Full Moon
03. 无我分词: 长门怨 (Vô Ngã Phân Từ:Trường Môn Oán)
Lament Of Chang Men
04. 风这吟: 秋蝶恋花 (Phong Giá Ngâm:Thu Điệp Luyến Hoa)
Autumn Butterfly Love Flower
05. 大野: 荫中鸟 (Đại Dã:Ấm Trung Điểu)
Bird Shade Of A Tree
06. 望湘人: 妆台秋思 (Vọng Tương Nhân:Trang Đài Thu Tư)
Autumn Yearning By Dresser
07. 天香: 梅花三弄 (Thiên Hương:Mai Hoa Tam Lộng)
Plum Blossom Melody
08. 惠兰芳引: 幽兰逢春 (Huệ Lan Phương Dẫn:U Lan Phùng Xuân)
Orchid Greeting Spring
09. 大圣乐: 春到拉萨 (Đại Thánh Nhạc:Xuân Đáo Lạp Tát)
In Lasha During Spring
10. 断: 明月千里寄相思 (Đoạn:Minh Nguyệt Thiên Lí Kí Tương Tư)
The Moon Send The Love By The Long Distance
11. 随缘: 鹧鸪飞 (Tùy Duyên:Chá Cô Phi)
Partridges Flying
12. 慧: 道拉基(Tuệ:Đạo Lạp Cơ)
Campanulaceae

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


The Hi-Fi World Of Chinese Music:
[Erhu] Zhu Chang Yao - Great Tunes Of Erhu (1997) [APE]
[Erhu] Zhang Lu Lu - Yuan Hu·Qi Qi (2008) [WAV]
[Dizi] Wu Guo Zhong - Zui Di·You Yang (2008) [WAV]
[Guzheng] He Qi Wen - Qing Zheng·Piao Yi (2008) [WAV]
[Guqin] Ma Chang Sheng - Qin Tiao·Kong Ling (2008) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE