-->

User config

Search

Categories

[Guqin/Xiao] Wu Na - Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters (2010) [2CD] [WAV]

Posted by TUE on May 24, 2010 with 1 Comments
Wu Na - Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters [2CD]
| WAV+CUE | 765MB | Guzheng,Guqin,Dizi,Xiao,Pipa,Bawu,Violin | 2010 |

作曲/编曲(Tác Khúc / Biên Khúc):悟音 Wu Yin
图(Đồ):法清法师 Pháp Thanh Pháp Sư
诗(Thi):戒贤法师 Giới Hiền Pháp Sư
古琴(Guqin):巫娜 Wu Na
排箫/笛子/巴乌:侯长青
Paixiao / Dizi / Bawu: Hou Chang Qing
琵琶/柳琴 (Pipa/Liu Qin):曹杨 Cao Yang
小提琴(Violon):杨军 Yang Jun
大提琴(Violoncello):李成 Li Cheng

Tracklist:
CD 空山寂寂 Spatial Mountain With Quietness
01.空山寂寂(古琴、箫、巴乌) Không San Tịch Tịch (Cổ Cầm - Tiêu - Ba Ô)
Kong Shan Jì Jì (Gŭ Qín - Xiao - Ba Wu)
02.崖下栖心(古琴、箫、大提琴) Nhai Hạ Tê Tâm (Cổ Cầm - Tiêu - Đại Đề Cầm)
Yá Xià Qi Xin (Gŭ Qín - Xiao - Dà Tí Qín)
03.岭头山色(古琴、箫、排箫) Lĩnh Đầu San Sắc (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Lĭng Tóu Shan Sè (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
04.细雨松涛(古琴、箫、排箫) Tế Vũ Tùng Đào (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Xì Yŭ Song Tao (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
05.寒窗读夜(古琴、箫、排箫) Hàn Song Độc Dạ (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Hán Chuang Dú Yè (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
06.晚风夕霞(古琴、箫、大提琴、小提琴、柳琴)
Vãn Phong Tịch Hà (Cổ Cầm - Tiêu - Đại Đề Cầm - Tiểu Đề Cầm - Liễu Cầm)
Wăn Feng Xì Xiá (Gŭ Qín - Xiao - Dà Tí Qín - Xiăo Tí Qín - Liŭ Qín)
07.梵声万里(古琴、箫、排箫) Phạm Thanh Vạn Lí (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Fàn Sheng Wàn Lǐ (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
08.箫中妙韵(古琴、箫、琵琶) Tiêu Trung Diệu Vận (Cổ Cầm - Tiêu - Tỳ Bà)
Xiao Zhong Miào Yùn (Gŭ Qín - Xiao - Pí Bà)
09.无来无去(古琴、箫、巴乌) Vô Lai Vô Khứ (Cổ Cầm - Tiêu - Ba Ô)
Wú Lái Wú Qù (Gŭ Qín - Xiao - Ba Wu)
10.枯木寻禅(古琴、箫、双簧管、大提琴) Deadwood In Search Of Zen
Khô Mộc Tầm Thiện (Cổ Cầm - Tiêu - Song Hoàng Quản - Đại Đề Cầm)
Ku Mù Xún Chán (Gŭ Qín - Xiao - Shuang Huáng Guăn - Dà Tí Qín)

CD 秋水悠悠 Unhurried Autumn Waters
01.秋水悠悠(古琴、箫、巴乌) Thu Thủy Du Du (Cổ Cầm - Tiêu - Ba Ô)
Qiu Shuĭ You You (Gŭ Qín - Xiao - Ba Wu)
02.风雾菩提(古琴、箫、大提琴) Phong Vụ Bồ Đề (Cổ Cầm - Tiêu - Đại Đề Cầm)
Feng Wù Pú Tí (Gŭ Qín - Xiao - Dà Tí Qín)
03.慧舟远渡(古琴、箫、排箫) Tuệ Chu Viễn Độ (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Huì Zhou Yuăn Dù (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
04.云山夜雨(古琴、箫、排箫) Vân San Dạ Vũ (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Yún Shan Yè Yŭ (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
05.孤舟诗渡(古琴、箫、排箫) Cô Chu Thi Độ (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Gu Zhou Shi Dù (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
06.涧上春秋(古琴、箫、大提琴、小提琴、柳琴)
Giản Thượng Xuân Thu (Cổ Cầm - Tiêu - Đại Đề Cầm - Tiểu Đề Cầm - Liễu Cầm)
Jiàn Shàng Chun Qiu (Gŭ Qín - Xiao - Dà Tí Qín - Xiăo Tí Qín - Liŭ Qín)
07.山风归了(古琴、箫、排箫) San Phong Quy Liễu (Cổ Cầm - Tiêu - Bài Tiêu)
Shan Feng Gui Liăo (Gŭ Qín - Xiao - Pái Xiao)
08.山亭自乐(古琴、箫、琵琶) San Đình Tự Nhạc (Cổ Cầm - Tiêu - Tỳ Bà)
Shan Tíng Zì Lè (Gŭ Qín - Xiao - Pí Bà)
09.世事如风(古琴、箫、巴乌) Thế Sự Như Phong (Cổ Cầm - Tiêu - Ba Ô)
Shì Shì Rú Feng (Gŭ Qín - Xiao - Ba Wu)
10.江上系舟(古琴、箫、双簧管、大提琴)
Giang Thượng Hệ Chu (Cổ Cầm - Tiêu - Song Hoàng Quản - Đại Đề Cầm)
Jiang Shàng Xì Zhou (Gŭ Qín - Xiao - Shuang Huáng Guăn - Dà Tí Qín)

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Other Albums:
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 5 (天禅5 Thiên Thiền) (2018) [WAV]
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 4 (天禅4 Thiên Thiền) (2017) [WAV]
Wu Na - Feng Yue Wu Gu Jin (風月無古今) (2016) [WAV]
Wu Na - Zen Tea 2 (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 3 (天禅3 Thiên Thiền) (2015) [WAV]
Wu Na - Empty Flowers And Brahmacariya (空花梵行) (2014) [WAV]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky 2 (天禅2 Thiên Thiền) (2014) [WAV]
Wu Na - The Zen Sound Of Nature (天籁禅音) (2013) (2CD) [FLAC]
Wu Na - The Solitary Clouds (闲云点点) (2012) [WAV]
Wu Na - Hollow Valley In Autumn Forest (空谷秋林) (2011) [WAV]
Wu Na - Empty Mountain, Quiet Water (空山.静水) (2011) (2CD) [WAV]
Wu Na - Faint Fragrance Lotus (荷香淡淡) (2011) [WAV]
Wu Na - Zen Track In Autumn Forest (禅踪) (2011) [WAV]
Wu Na - Six Having And Nothing (六有六无) (2011) [WAV]
Wu Na - Unstained Lotus (莲心不染) (2011) [WAV]
Wu Na - Each Leaf Has A Life (一叶一菩提) (2010) [FLAC]
Wu Na - Seven Stringed Music (七弦清音) (2010) [FLAC]
Wu Na - Chinese Guqin Of Sky (天禅 Thiên Thiền) (2010) [WAV]
Wu Na - One Flower Is A World (一花一世界) (2010) [WAV]
Spatial Mountain With Quietness & Unhurried Autumn Waters (2CD) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE