-->

User config

Search

Categories

[Buddhist/Mantra] Gong Yue (龚玥) - Buddhist Music (梵音佛乐 Phạm Âm Phật Lạc) (2011) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 11, 2012 with 0 Comments
Gong Yue (龚玥) - Buddhist Music (梵音佛乐 Phạm Âm Phật Lạc)
| WAV+CUE | 641 MB | Mantra/Buddhist | Covers Included | 2011 |

专辑名称:梵音佛乐 HQCD
专辑艺人:龚玥
出版:广州市新时代影音公司
发行公司:广东东昇影视文化传播有限公司
ISRC编码:CN-F21-10-324-00/A.J6
发行时间:2011年

Tracklist:
01. 大悲心陀罗尼经 Greatly Sad Heart Buddhist Charms 24:58
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh
02. 般若波罗密多心经 Heart Sutra 11:59
Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh
03. 六字大明咒(男女混声唱诵版) Six Words Damengzhou 04:52
Lục Tự Đại Minh Chú
04. 阿弥陀佛在心间 Amitabha Between Heart 08:03
A Di Đà Phật Tại Tâm Gian
05. 六字心经 Six Words Heart Sutra 14:54
Lục Tự Tâm Kinh
06. 观音菩萨偈 The Goddess Of Mercy Is Brave 08:01
Quan Âm Bồ Tát Kệ
07. 莲花生大师心咒 (经文唱诵:桑昂丹增仁波切)
Guru Padmasambhava Mantra 06:35
Liên Hoa Sinh Đại Sư Tâm Chú

Bonus Tracks [MP3]
Ke Pei Lei (柯佩磊) - Amituofo Zai Xin Jian (阿弥陀佛在心间)
Ke Pei Lei (柯佩磊) - Hui Xiang Wen (迴向文)
Ke Pei Lei (柯佩磊) - Qing Jing Nian Fo (清净念佛)
Ke Pei Lei & Tang Yu Xuan - Fo Tuo De Ai (佛陀的愛)
Tang Yu Xuan (唐玉璿) - Jie Tuo Dao (解脫道 Jalan Pembebasan)
Sheryl - Rang Ai Qi Fei (Biarkan Cinta Lepas Landas)
Amituofo Zai Xin Jian (阿弥陀佛在心间) [Instrumental]

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 3 | Password: vnltue


Other Album:
Gong Yue - Voices From The Heart (天女之声) (2009) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE