Wednesday, October 18, 2017

[Buddhist Mantras] Gong Yue & Yang Manli - Yi Lu Ping An Fo You Yuan (一路平安佛有缘) (2010) [APE]

Gong Yue & Yang Manli - Yi Lu Ping An Fo You Yuan (一路平安佛有缘)
Cung Nguyệt & Dương Mạn Lị - Nhất Lộ Bình An Phật Hữu Duyên
| APE+CUE | 306MB | Buddhist Mantras, Chants | Covers Included | 2010 |

专辑中文名: 一路平安佛有缘
专辑艺人: 龚玥VS杨曼莉
出版公司: 广州音像出版社
发行公司: 广州新京文音像有限公司
制作公司: 新京文唱片
音乐类型: 佛经唱颂音乐
ISRC编码: CN-F28-10-463-00/A.J6
发行时间: 2010年

Tracklist:
01 - 为你祈福 爱在花开 (大悲咒) Great Compassionate Mantra - Gong Yue (龚玥) ...11:24
Vị Nễ Kì Phúc Ái Tại Hoa Khai (Đại Bi Chú) - Cung Nguyệt
02 - 接引--一生平安 (大慈大悲观世音) Namo Bodhisattva Avalokitesvara - Gong Yue (龚玥) ...9:24
Tiếp Dẫn - Nhất Sinh Bình An (Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm) - Cung Nguyệt
03 - 慈悲欢喜幸福路 (观音菩萨偈) Avalokitesvara Gatha - Gong Yue (龚玥) ...8:15
Từ Bi Hoan Hỉ Hạnh Phúc Lộ (Quan Âm Bồ Tát Kệ) - Cung Nguyệt
04 - 如来如去之彼国情缘 (藏传大悲咒 - 十一面观音咒) - Yang Manli (杨曼莉) ...10:00
The Eleven-faced Avalokitesvara Mantra - Tibetan Great Compassion Mantra
Như Lai Như Khứ Chi Bỉ Quốc Tình Duyên (Tạng Truyền Đại Bi Chú - Thập Nhất Diện Quan Âm Chú) - Dương Mạn Lị
05 - 自由自在世间行 (观音灵感歌) Inspiration Song Of Avalokitesvara Bodhisattva - Yang Manli (杨曼莉) ...7:58
Tự Do Tự Tại Thế Gian Hành (Quan Âm Linh Cảm Ca) - Dương Mạn Lị

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

If you enjoy my work and would like to support me, please click Ads in the videos. Thanks!

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment