-->

User config

Search

Categories

[Matouqin] Qian Baiyila - Mother Grassland And Steed (母亲·草原·骏马) (2012) [WAV]

Posted by TUE on Sep 14, 2015 with 0 Comments
Qian Baiyila - Mother Grassland And Steed (母亲·草原·骏马)
| WAV+CUE | 405MB | Matouqin/Folk/Instrumental | Covers | 2012 |

专辑名称:母亲·草原·骏马
专辑艺人:仟·白乙拉 Qian Baiyila
发行公司:内蒙古文化音像出版社
发行时间:2012年05月

Tracklist:
01.慈祥的母亲 Cí Xiáng De Mǔ Qīn
Từ Tường Đích Mẫu Thân
02.德力格尔杭盖 Dé Lì Gé Ěr Háng Gài
Đức Lực Cách Nhĩ Hàng Cái
03.漂亮的黑骏马 Piāo Liàng De Hēi Jun Mǎ
Phiêu Lượng Đích Hắc Tuấn Mã
04.梦中的母亲 Mother In My Dream
Mộng Trung Đích Mẫu Thân
05.月光之夜 Yuè Guāng Zhī Yè
Nguyệt Quang Chi Dạ
06.天边 Remotest Place
Thiên Biên
07.清凉的杭盖 Qīng Liáng De Háng Gài
Thanh Lương Đích Hàng Cái
08.阿拉塔尔嘎纳草 Ā Lā Tǎ Ěr Gā Nà Cǎo
A Lạp Tháp Nhĩ Dát Nạp Thảo
09.三匹枣骝马 Sān Pǐ Zǎo Liú Mǎ
Tam Thất Tảo Lưu Mã
10.牧歌 Mù Gē
Mục Ca
11.母亲 Mother
Mẫu Thân
12.朱色烈 Zhū Sè Liè
Chu Sắc Liệt
13.万马奔腾 Wàn Mǎ Bēn Téng
Vạn Mã Bôn Đằng

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE