-->

User config

Search

Categories

[Matouqin] VA - Matouqin - Prairie On Strings (弦上的草原) (2015) [WAV]

Posted by Trung Tue on Sep 14, 2015 with 0 Comments
VA - Matouqin - Prairie On Strings (弦上的草原)
Mã Đầu Cầm - Huyền Thượng Đích Thảo Nguyên
| WAV+CUE | 409MB | Matouqin/Folk | Starwin Music | Full Covers |

专辑名称:马头琴·弦上的草原
专辑艺人:群星
制作发行:星文文化传播有限公司
出版公司:珠江电影制片公司白天鹅音像出版社
发行时间:2015年05月

Tracklist:
01.草原之夜 Night On The Prairie
Thảo Nguyên Chi Dạ
02.美丽草原我的家 Beautiful Prairie Is My Home
Mĩ Lệ Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
03.草原晨曲 A Morning Melody Of Grassland
Thảo Nguyên Thần Khúc
04.我从草原来 I Come From The Prairie
Ngã Tòng Thảo Nguyên Lai
05.远飞的大雁 Flying Goose
Viễn Phi Đích Đại Nhạn
06.蒙古人 Mongolians
Mông Cổ Nhân
07.嘎达梅林 Ghadamerlin (Gada Meiren)
08.青藏高原 The Qinghai-Tibet Plateau
Thanh Tàng Cao Nguyên
09.草原上升起不落的太阳 The Never-setting Sun On The Grassland
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
10.牧歌 Pastoral
Mục Ca
11.达古拉 Daguula
Đạt Cổ Lạp
12.森吉德玛 Senji Dema
Sâm Cát Đức Mã
13.万马奔腾 Thousands Of Horses Are Galloping
Vạn Mã Bôn Đằng
14.我爱祖国的大草原 I Love The Great Prairie Of Homeland
Ngã Ái Tổ Quốc Đích Đại Thảo Nguyên

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE