-->

User config

Search

Categories

[Buddhist Music] Yao Siting (姚斯婷) - Miao Tan Hua Yu (妙昙花雨) (2015) [WAV]

Posted by Trung Tue on Oct 18, 2016 with 0 Comments
Yao Siting - Miao Tan Hua Yu (2015)
Diêu Tư Đình (姚斯婷) - Diệu Đàm Hoa Vũ (妙昙花雨)
| WAV+CUE | 448MB | Chinese Buddhist Music, Chant, Mantra | Full Covers |

专辑名称:妙昙花雨
专辑艺人:姚斯婷
发行公司:广州市三宝文化传播有限公司
出版公司:云南民族文化音像出版社
发行时间:2015年07月

Tracklist:
01 - 赞佛偈 Praise To Buddha ...5:49
Tán Phật Kệ
02 - 发菩提心真言 Fa Pu Ti Xin Zhen Yan ...5:52
Phát Bồ Đề Tâm Chân Ngôn
03 - 禅月 Chan Yue ...5:14
Thiền Nguyệt
04 - 弥陀心印 Mi Tuo Xin Yin ...4:51
Di Đà Tâm Ấn
05 - 大悲咒心咒 The Great Compassion Mantra ...8:06
Đại Bi Chú Tâm Chú
06 - 缘起 Yuan Qi ...7:13
Duyên Khởi
07 - 四无量心 Si Wu Liang Xin ...5:35
Tứ Vô Lượng Tâm
08 - 地藏菩萨灭定业真言 Ksitigarbha's Karma Eliminating Mantra ...4:56
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn
09 - 绿度母心咒 Green Tara Mantra ...5:21
Lục Độ Mẫu Tâm Chú
10 - 云在青天水在瓶 The Cloud Is In The Sky, The Water Is In The Jar ...3:50
Vân Tại Thanh Thiên Thủy Tại Bình

MF | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yao Siting - The Best Of Yao Siting by Me [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love XIII (2018) [WAV]
Yao Siting - A Good Man Is Like A Song (2016) [WAV]
Yao Siting - Miao Tan Hua Yu (妙昙花雨) (2015) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love XI (2011) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love IX (2010) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love VII (2009) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love V (2008) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love IV (2007) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love II (2006) [WAV]
Yao Siting - Dialogue VIII (对话 VIII) (2006) [WAV]
Yao Siting & A Mu - Toward To Sing III (2008) [FLAC]
Yao Siting & Ren Zhenhao - Ageless Love Songs IV (2011) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE