User config

Search

Categories

[Mantra/Meditative] VA - Buddhist Music - Chang Jing Gei Ni Ting (唱经给你听) (2010) [3CD] WAV]

Posted by TUE on Aug 21, 2011 with 3 Comments
VA - Buddhist Music - Chang Jing Gei Ni Ting [3CD]
Phật Giáo Âm Nhạc (佛教音乐) - Xướng Kinh Cấp Nhĩ Thính (唱经给你听)
| WAV+CUE+LOG | 3CD (1.75 GB) | Mantra/Buddhist Music | 2010 |

专辑名称:唱经给你听3CD
艺人: 群星
出版: 珠江电影制片公司白天鹅音像出版社
ISRC: CN-F23-09-494-00/A.J6
ISBN: 7885163784
发布时间:2010年

Tracklist:
CD1
01. 白度母心咒 Bái Dù Mǔ Xīn Zhòu
Bạch Độ Mẫu Tâm Chú
02. 六字大明咒 Liù Zì Dà Míng Zhòu
Lục Tự Đại Minh Chú
03. 莲花生大士心咒 Lián Huā Shēng Dà Shì Xīn Zhòu
Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Tâm Chú
04. 佛母准提心咒 Fó Mǔ Zhǔn Tí Xīn Zhòu
Phật Mẫu Chuẩn Đề Tâm Chú
05. 百字明咒 Bǎi Zì Míng Zhòu
Bách Tự Minh Chú
06. 黄财神心咒 Huáng Cái Shén Xīn Zhòu
Hoàng Tài Thần Tâm Chú
07. 三宝颂 Sān Bǎo Sòng
Tam Bảo Tụng
08. 祈祷文 Qí Dǎo Wén
Kì Đảo Văn
09. 释迦牟尼佛心咒 Shì Jiā Móu Ní Fó Xīn Zhòu
Thích Già Mưu Ni Phật Tâm Chú
10. 大悲咒 Dà Bēi Zhòu
Đại Bi Chú

CD2
01. 大悲咒   完整版 Dà Bēi Zhòu (Wán Zhěng Bǎn)
Đại Bi Chú (Hoàn Chỉnh Bản)
02. 大吉祥天女咒 Dà Jí Xiáng Tiān Nǚ Zhòu
Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú
03. 莲花处处开 Lián Huā Chù Chù Kāi
Liên Hoa Xứ Xứ Khai
04. 大慈大悲观世音 Dà Cí Dà Bēi Guān Shì Yīn
Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm
05. 般若波罗密多心经 Bān Ruò Bō Luo Mì Duō Xīn Jīng
Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh
06. 望江南   归依三宝赞 Wàng Jiāng Nán Guī Yī Sān Bǎo Zàn
Vọng Giang Nam Quy Y Tam Bảo Tán
07. 海上莲花 Hǎi Shàng Lián Huā
Hải Thượng Liên Hoa
08. 忏悔文 Chàn Huǐ Wén
Sám Hối Văn
09. 梦 Mèng
Mộng

CD3
01. 六字大明咒 Liù Zì Dà Míng Zhòu
Lục Tự Đại Minh Chú
02. 清净法身佛 Qīng Jìng Fǎ Shēn Fó
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật
03. 观音菩萨偈 Guān Yīn Pú Sà Jì
Quan Âm Bồ Tát Kệ
04. 普门颂 Pǔ Mén Sòng
Phổ Môn Tụng
05. 三宝颂 Sān Bǎo Sòng
Tam Bảo Tụng
06. 洗心尘 Xǐ Xīn Chén
Tẩy Tâm Trần
07. 回向偈 Huí Xiàng Jì
Hồi Hướng Kệ
08. 吃斋念佛 Chī Zhāi Niàn Fó
Cật Trai Niệm Phật
09. 观音菩萨在心中 Guān Yīn Pú Sà Zài Xīn Zhōng
Quan Âm Bồ Tát Tại Tâm Trung

BD 1 2 3 | MG 1 2 3 | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Trung Tue
  I like this album very much, can you reupload again thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Cun Cen: New link updated for "Buddhist Music - Chang Jing Gei Ni Ting (唱经给你听) (2010) [3CD] WAV]".

   Delete