User config

Search

Categories

[Buddhist Mantras] The Choir Of 18 Children - The Bodhi In Sunflower (2013) (2CD) [WAV]

Posted by TUE on Apr 14, 2018 with 0 Comments
The Choir Of 18 Children - The Bodhi In Sunflower (2013) (2CD)
Đồng Thanh Phật Âm - Bồ Đề Lí Đích Hướng Nhật Quỳ
| WAV+CUE | 814MB | Buddhist Mantras, Chants | Longyuan Music |

专辑中文名:童声佛音 - 菩提里的向日葵 2CD
艺术家:十八一心童声合唱团
语言:普通话, 藏语
发行公司:广东龙源音像有限公司
出版公司:北京北影录音录像有限公司
条形码号:978-7-88083-618-9
发行时间:2013年5月18日

Tracklist:
CD The Bodhi In Sunflower I:
01 - 心经 The Heart Sutra ...4:27
Tâm Kinh
02 - 消灾吉祥神咒 Disaster Eradication Auspicious Spirit Mantra ...5:28
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
03 - 功德宝山咒 Guna Ratna Sila Dharani ...4:16
Công Đức Bảo Sơn Chú
04 - 药师佛心咒 The Medicine Buddha Mantra (The Bhaisajyaguru Mantra) ...4:33
Dược Sư Phật Tâm Chú
05 - 六字大明咒 Om Mani Padme Hum (The Six Syllable Mantra Of Avalokitesvara) ...5:28
Lục Tự Đại Minh Chú
06 - 大白伞盖佛母心咒 The White Canopy Buddha Mantra ...3:43
Đại Bạch Tán Cái Phật Mẫu Tâm Chú
07 - 地藏王菩萨超度心咒 Ksitigarbha Bodhisattva Mantra ...4:58
Địa Tạng Vương Bồ Tát Siêu Độ Tâm Chú
08 - 金刚萨垛心咒 Vajrasattva Mantra (Om Benza Satto Hung) ...4:49
Kim Cương Tát Đóa Tâm Chú
09 - 长寿佛心咒 The Long Life Mantra ...3:53
Trường Thọ Phật Tâm Chú
10 - 佛顶尊胜佛母心咒 Usnisa Vijaya Dharani Mantra ...4:43
Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu Tâm Chú
11 - 黄财神心咒 Yellow Dzambhala Mantra (Wealth Mantra) ...4:52
Hoàng Tài Thần Tâm Chú
12 - 释迦摩尼佛咒 Sakyamuni Buddha Mantra ...3:47
Thích Già Ma Ni Phật Chú

CD The Bodhi In Sunflower II:
01 - 准提佛母咒 The Mantra Of Bodhisattva Cundi ...5:07
Chuẩn Đề Phật Mẫu Chú
02 - 观世音菩萨心咒 The Divine Mantra Of Bodhisattva Avalokitesvara ...3:27
Quan Thế Âm Bồ Tát Tâm Chú
03 - 白度母心咒 White Tara Mantra ...4:45
Bạch Độ Mẫu Tâm Chú
04 - 莲花生大士咒 Vajra Guru Mantra (Padmasambhava Mantra) ...3:30
Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Chú
05 - 文殊咒 Manjushri Mantra ...4:11
Văn Thù Chú
06 - 白文殊心咒 The Mantra Of White Manjushri ...3:42
Bạch Văn Thù Tâm Chú
07 - 大悲咒 The Great Compassion Mantra ...3:57
Đại Bi Chú
08 - 财宝天王咒 The Mantra Of Vaisravana ...7:50
Tài Bảo Thiên Vương Chú
09 - 大孔雀明王心咒 Peacock Yamashina Buddha Mantra ...4:35
Đại Khổng Tước Minh Vương Tâm Chú
10 - 咕噜咕列佛母心咒 Kurukulle Buddha Mantra ...3:35
Cô Lỗ Cô Liệt Phật Mẫu Tâm Chú
11 - 吉祥天女心咒 The Mantra Of Sri Devi ...4:14
Cát Tường Thiên Nữ Tâm Chú
12 - 六道金刚咒 Six Realm Diamond Mantra ...4:32
Lục Đạo Kim Cương Chú

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE