-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Feng An Jing Nan - Incense Zither (沉香筝鸣) (2015) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 11, 2019 with 0 Comments
Feng An Jing Nan - Incense Zither (沉香筝鸣) (2015)
| WAV+CUE | 384MB | Guzheng, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:沉香筝鸣
专辑艺人:冯安婧男
出版公司:深圳音像公司
版权/发行:广火烈鸟文化发展有限公司
ISBN:978-7-88549-376-9
发行时间:2015年

Tracklist:
01 - 枉凝眉 Vain Longing (Wang Ning Mei) ...4:06
Uổng Ngưng Mi
02 - 梦江南 The Dream Of Jiangnan ...4:02
Mộng Giang Nam
03 - 沉香 Incense ...4:22
Trầm Hương
04 - 高天上流云 Clouds Floating In The High Sky ...3:53
Cao Thiên Thượng Lưu Vân
05 - 雁南飞 Wild Geese Flying To The South ...4:02
Nhạn Nam Phi
06 - 月牙泉 Crescent Lake ...4:09
Nguyệt Nha Tuyền
07 - 月光下的凤尾竹 The Phoenix-tail Bamboo In The Moonlight ...4:52
Nguyệt Quang Hạ Đích Phượng Vĩ Trúc
08 - 梦入桃花园 Dream Into The Peach Blossom Land ...4:26
Mộng Nhập Đào Hoa Viên
09 - 茉莉花 Jasmine Flower ...3:31
Mạt Lị Hoa
10 - 草原上升起不落的太阳 The Never-setting Sun On The Grassland ...3:56
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
11 - 浏阳河 Liuyang River ...3:42
Lưu Dương Hà
12 - 最美的年华遇见你 Meet You At My Most Beautiful Moment ...5:13
Tối Mĩ Đích Niên Hoa Ngộ Kiến Nễ

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE