-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Wang Feili & Wang Lili - Person That I Love (我爱的人) (2005) [WAV]

Posted by Trung Tue on Aug 14, 2009 with 0 Comments
Wang Feili & Wang Lili - Person That I Love
Vương Phi Lệ & Vương Lệ Lị - Ngã Ái Đích Nhân (我爱的人)
| WAV+CUE+LOG | 423MB | Erhu/Instrumental | 2005 |
This album has same content with "Wang Lili - Follow Love (1999)".

专辑中文名称:完美二胡-我爱的人
英文名称:Person That I Love
二胡演奏:王菲丽&王丽莉
发行时间:2005年
出版:中国唱片广州公司
ISRC CN-F13-05-467-00/A.J6

Tracklist:
01.算你狠 Heartless You
Toán Nễ Ngoan
02.我爱的人 Person That I Love
Ngã Ái Đích Nhân
03.丁香花 Lilac Flower
Đinh Hương Hoa
04.如果你是我的传说 If You Are My Legend
Như Quả Nễ Thị Ngã Đích Truyền Thuyết
05.楚留香 Chu Liuxiang
Sở Lưu Hương
06.我等到花儿也谢了 I Waited Until The Flower Withered
Ngã Đẳng Đáo Hoa Nhân Dã Tạ Liễu
07.直觉 Intuition
Trực Giác
08.中国人 Chinese
Trung Quốc Nhân
09.谢谢你的爱 Thank You For Your Love
Tạ Tạ Nễ Đích Ái
10.棋子 Chess
Kỳ Tử
11.领悟 Comprehend
Lĩnh Ngộ
12.慢慢的陪着你走 Walk Slowly With You
Mạn Mạn Đích Bồi Khán Nễ Tẩu
13.特别的爱给特别的你 Give The Special Love To You Who Are Special
Đặc Biệt Đích Ái Cấp Đặc Biệt Đích Nễ
14.我的未来不是梦 My Future Is Not A Dream
Ngã Đích Vị Lai Bất Thị Mộng

PC | YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE