User config

Search

Categories

[New Age] Five Elements Band - Five Elements (五行元素 Ngũ Hành Nguyên Tố) (2010) [WAV]

Posted by TUE on Feb 20, 2011 with 0 Comments
Five Elements Band - Five Elements (五行元素 Ngũ Hành Nguyên Tố)
| WAV+CUE | 300 MB | New Age/Instrumental | 2010 |

专辑名称:五行元素 Five Elements
专辑艺人:五行元素乐团
唱片公司:红音堂(国际)唱片有限公司
唱片编号: CN-F31-10-367-00/A.J6
发行时间:2010年

Artists:
1. [木] 邓伟标 (监制、作曲、键盘演奏)
[Mù] Dèng Wěi Biāo (Jiān Zhì、Zuò Qǔ、Jiàn Pán Yǎn Zòu)
[Mộc] Đặng Vĩ Tiêu (Giám Chế、Tác Khúc、Kiện Bàn Diễn Tấu)
2. [火] 谭炎健 (综合民族吹管乐器演奏)
[Huǒ] Tán Yán Jiàn (Zōng Hé Mín Zú Chuī Guǎn Yuè Qì Yǎn Zòu)
[Hỏa] Đàm Viêm Kiện (Tổng Hợp Dân Tộc Xuy Quản Nhạc Khí Diễn Tấu)
3. [水] 黄江琴 (综合胡琴演奏)
[Shuǐ] Huáng Jiāng Qín (Zōng Hé Hú Qin Yǎn Zòu)
[Thủy] Hoàng Giang Cầm (Tổng Hợp Hồ Cầm Diễn Tấu)
4. [金] 缪晓铮 (综合弹拨乐器演奏)
[Jīn] Móu Xiǎo Zhēng (Zōng Hé Tán Bō Yuè Qì Yǎn Zòu)
[Kim] Mâu Hiểu Tranh (Tổng Hợp Đàn Bát Nhạc Khí Diễn Tấu)
5. [土] 何莹 (古筝演奏)
[Tǔ] Hé Yíng (Gǔ Zhēng Yǎn Zòu)
[Thổ] Hà Oánh (Cổ Tranh Diễn Tấu)

Tracklist:
01. 空 Free And Natural
Không
02. 无觉 Senseless
Vô Giác
03. 五行 Five Elements
Ngũ Hành
04. 梦 · 和雀花 Dream · Birdwood's Mucuna
Mộng · Hòa Tước Hoa
05. 都火舞曲 Du Huo Wu Qu
Đô Hỏa Vũ Khúc
06. 千江汇流 River-our Lifeblood
Thiên Giang Vị Lưu
07. 秋雨 · 海棠 Autum Rain · Begonia
Thu Vũ · Hải Đường
08. 古今 · 菊花 Years · Chrysanthemum
Cổ Kim · Cúc Hoa
09. 攀枝 · 木棉 Climbing On Branches · Kapo
Phàn Chi · Mộc Miên
10. 鸡公仔 Little Chenke
Kê Công Tử
11. 茉莉花 Jasmine Flower
Mạt Lị Hoa
12. 虹彩妹妹 Rainbow Sister
Hồng Thải Muội Muội

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Daniel Deng - Tao (道) (2015) [WAV]
Daniel Deng - Sila (戒) (2012) [WAV]
Daniel Deng & Carlow Children - The New Era Of Maya (2012) [FLAC]
Daniel Deng - Substance Desire & Spirit (色) (2006) [APE]
Daniel Deng - Free And Natural (空) (2005) [WAV]
Five Elements Band - Five Elements (五行元素) (2010) [WAV]
Wang Jian Lin - Yin Hua Chan Di (音画禅笛) (2012) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE