User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Plum, Orchid, Bamboo, Chrysanthemum (2005) (3CD) [APE]

Posted by TUE on Jul 5, 2012 with 0 Comments
Music Of Nature And Leisure - Plum, Orchid, Bamboo, Chrysanthemum
自然休闲音乐 - 梅兰竹菊
Tự Nhiên Hưu Nhàn Âm Nhạc - Mai Lan Trúc Cúc
| APE+CUE | 1.25GB | Chinese New Age/Nature/Instrumental | 2005 |

专辑中文名: 梅兰竹菊
别名: 中国神话音乐
艺术家: Various Artists
发行时间:2005年5月4日

Tracklist:
CD1
01 百花魁 - 绿萼梅 Bǎi Huā Kuí - Lǜ È Méi
Bách Hoa Khôi - Lục Ngạc Mai
02 国香 - 建兰 Guó Xiāng - Jiàn Lán
Quốc Hương - Kiến Lan
03 幽艳霜枝 - 桃花菊 Yōu Yàn Shuāng Zhī - Táo Huā Jú
U Diễm Sương Chi - Đào Hoa Cúc
04 观竹 Guān Zhú
Quan Trúc
05 国色 - 腊梅 Guó Sè - Là Méi
Quốc Sắc - Tịch Mai
06 香祖 - 春兰 Xiāng Zǔ - Chūn Lán
Hương Tổ - Xuân Lan
07 月中仙 - 白菊 Yuè Zhōng Xiān - Bái Jú
Nguyệt Trung Tiên - Bạch Cúc
08 竹叶青 Zhú Xié Qīng
Trúc Hiệp Thanh
09 夕阳醉在竹林上 Xī Yáng Zuì Zài Zhú Lín Shàng
Tịch Dương Túy Tại Trúc Lâm Thượng

CD2
01 月下仙姝 - 朱砂梅 Yuè Xià Xiān Shū - Zhū Shā Méi
Nguyệt Hạ Tiên Xu - Chu Sa Mai
02 王者香 - 大明兰 Wáng Zhě Xiāng - Dà Míng Lán
Vương Giả Hương - Đại Minh Lan
03 傲霜枝 - 悬崖菊 Ào Shuāng Zhī - Xuán Yá Jú
Ngạo Sương Chi - Huyền Nhai Cúc
04 竹舞 Zhú Wǔ
Trúc Vũ
05 癯仙 - 古梅 Qú Xiān - Gǔ Méi
Cù Tiên - Cổ Mai
06 空壳佳人 - 寒兰 Kōng Ké Jiā Rén - Hán Lán
Không Xác Giai Nhân - Hàn Lan
07 东笠秋色 - 野菊 Dōng Lì Qiū Sè - Yě Jú
Đông Lạp Thu Sắc - Dã Cúc
08 跳竹 Tiào Zhú
Khiêu Trúc
09 竹林深处有闲心 Zhú Lín Shēn Chù Yǒu Xián Xīn
Trúc Lâm Thâm Xử Hữu Nhàn Tâm

CD3
01 世外佳人 - 江梅 Shì Wài Jiā Rén - Jiāng Méi
Thế Ngoại Giai Nhân - Giang Mai
02 花底同心 - 鸳鸯梅 Huā Dǐ Tóng Xīn - Yuān Yāng Méi
Hoa Để Đồng Tâm - Uyên Ương Mai
03 花中君子 - 赤芽素心兰 Huā Zhōng Jūn Zǐ - Chì Yá Sù Xīn Lán
Hoa Trung Quân Tử - Xích Nha Tố Tâm Lan
04 暗香 - 寒梅 Àn Xiāng - Hán Méi
Ám Hương - Hàn Mai
05 竹唱 Zhú Chàng
Trúc Xướng
06 天下第一香 - 报岁兰 Tiān Xià Dì Yī Xiāng - Bào Suì Lán
Thiên Hạ Đệ Nhất Hương - Báo Tuế Lan
07 金风玉露 - 二色菊 Jīn Fēng Yù Lù - Èr Sè Jú
Kim Phong Ngọc Lộ - Nhị Sắc Cúc
08 春芽 Chūn Yá
Xuân Nha
09 月光竹雨 Yuè Guāng Zhú Yǔ
Nguyệt Quang Trúc Vũ

BD 1 2 | MG 1 2 | GD 1 2 | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE