-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] The China National Music 2 - Land Of Utopia (国乐2·世外桃源) (2011) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 11, 2019 with 0 Comments
The China National Music 2 - Land Of Utopia (2011)
Quốc Nhạc 2 (国乐2) - Thế Ngoại Đào Nguyên (世外桃源)
| WAV+CUE | 396MB | Folk, Traditional, Instrumental | Tianyi Records |

专辑名称:国乐2·世外桃源 DSD
专辑艺人:群星
发行公司:天艺音像传播有限公司
出版公司:深圳音像公司
ISRC:CN-F29-11-373-00/A.J6
发行时间:2011年

Tracklist:
01 - 春天里 (洞箫、二胡) Springtime ...4:04
Xuân Thiên Lí (Động Tiêu, Nhị Hồ)
02 - 天上西藏 (洞箫、古筝、大提琴) The Heavenly Tibet ...4:40
Thiên Thượng Tây Tạng ( Động Tiêu, Cổ Tranh, Cello)
03 - 千百度 (二胡、古筝、洞箫) Qian Bai Du ...3:56
Thiên Bách Độ (Nhị Hồ, Cổ Tranh, Động Tiêu)
04 - 新贵妃醉酒 (古筝、二胡、笛子) The New Drunken Beauty ...5:05
Tân Quý Phi Túy Tửu (Cổ Tranh, Nhị Hồ, Địch Tử)
05 - 爱琴海 (洞箫、古筝、大提琴) The Aegean Sea ...3:44
Ái Cầm Hải (Động Tiêu, Cổ Tranh, Cello)
06 - 传奇 (古筝、笛子) Legend ...4:32
Truyền Kì (Cổ Tranh, Địch Tử)
07 - 西海情歌 (二胡、笛子) Love Song Of The Western Sea ...4:32
Tây Hải Tình Ca (Nhị Hồ, Địch Tử)
08 - 一水隔天涯 (古筝、二胡、笛子) Each In A Different Corner Of The World ...4:55
Nhất Thủy Cách Thiên Nhai (Cổ Tranh, Nhị Hồ, Địch Tử)
09 - 雅鲁藏布情歌 (二胡、笛子、古筝) Love Song Of Yarlung Tsangpo ...4:56
Nhã Lỗ Tạng Bố Tình Ca (Nhị Hồ, Địch Tử, Cổ Tranh)
10 - 我记得我爱过 (古筝、洞箫、钢琴) I Remember I've Loved ...4:37
Ngã Kí Đắc Ngã Ái Quá (Cổ Tranh, Động Tiêu, Cương Cầm)
11 - 草原蒙古人家 (笛子、大提琴、琵琶) Mongolian Families On The Prairie ...5:00
Thảo Nguyên Mông Cổ Nhân Gia (Địch Tử, Cello, Tì Bà)
12 - 从头再来 (二胡、洞箫、笛子、琵琶) Start All Over Again ...3:29
Tòng Đầu Tái Lai (Nhị Hồ, Động Tiêu, Địch Tử, Tì Bà)

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE